Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.01.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03150 м.Київ вул. Горького. 127
4. Код за ЄДРПОУ00032112
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 247-38-38 247-80-82
6. Електронна поштова адресаbank@eximb.com
7. Голова ПравлінняО.В. Гриценко

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/пДата прийняття рішенняВид цінних паперів, що розміщуютьсяКількість цінних паперів, що розміщуються (штук)Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)Частка від статутного капіталу (у відсотках)
123456
127.01.2016Акція проста6373970931899942.97
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (від 27.01.2016 № 33) прийняте рішення про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 9 318 999 098,8 гривні шляхом випуску 6 373 970 додаткових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій.

Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення (публiчний, приватний): акцiї простi iменнi у кiлькостi 6 373 970 штук на суму 9 318 999 098,80 гривні, спосiб розмiщення - приватний.

Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй. У разi розмiщення акцiй зазначається їх номiнальна вартiсть та цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення: статутний капiтал збiльшується на суму 9 318 999 098,80 гривні шляхом випуску 6 373 970 додаткових акцiй номiнальною вартiстю 1 462,04 гривень. Цiна розмiщення дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiй.

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: Сто вiдсоткiв акцiй належать засновнику АТ "Укрексімбанк" - Державi в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Держава здiйснює та реалiзує повноваження власника щодо акцiй, якi їй належить у статутному капiталi Банку, через органи управлiння Банку.

Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата акцiй Банку здiйснюється у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.2016 № 33 "Про збiльшення статутного капiталу публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" облiгацiями внутрiшньої державної позики з індексованою вартістю в розмірі 9 319 000 000 гривень із строком обігу 10 років та відсотковою ставкою доходу на рівні 6 відсотків річних. Різницю між номінальною вартістю облігацій внутрішньої державної позики та номінальною вартістю випущених акцій в сумі 901,2 гривні буде перераховано до державного бюджету.

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: збiльшення статутного капiталу публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України".

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.