Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.01.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04073 м. Київ Московський проспект, 6
4. Код за ЄДРПОУ26410155
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 428 61 28 (044) 428 61 28
6. Електронна поштова адресаKiyutinaNM@pinbank.ua
7. Голова ПравлiнняКолесник Iрина Вiкторiвна

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1делістингПублiчне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа"Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 26.01.2016Акція проста2298420302298420399.9317.06.2010423/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуАкція проста бездокументарна іменна
26 сiчня 2016 року ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (надалi – Емiтент) з листа ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» (вх.№ 96/0/1-16 вiд 26.01.2016 р.) стало вiдомо, що 25.01.2016 року згiдно Протоколу №11 Засiдання Правлiння ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» було прийнято рiшення з 25.01.2016 р. про виключення простих iменних акцiй Емiтента з бiржового реєстру (другого рiвня лiстингу). Пiдстава делiстингу – невiдповiднiсть вимогам перебування у другому рiвнi лiстингу вiдповiдно до п. 6.5 Правил ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа». Простi iменнi акцiї Емiтента залишаються у бiржовому списку ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» у категорiї «позалiстинговi цiннi папери».
Рiшення про делiстинг прийнято щодо 22 984 203 штук простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування Емiтента загальною номiнальною вартiстю 229 842 030,00 грн., що складає 100% випуску простих iменних акцiй Емiтента (код ISIN – UA4000061428).
Випуск простих iменних акцiй Емiтента зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 17 червня 2010 р., (номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 423/1/10).
Вид, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв: жоднi цiннi папери Емiтента не перебувають у лiстингу.