Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
21.01.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04070 мiсто Київ вулиця Почайнинська, 38
4. Код за ЄДРПОУ20023569
5. Міжміський код та телефон, факс0445851462 0444625062
6. Електронна поштова адресаial@unexbank.com.ua
7. Виконуючий обов’язки Голови Правлiння Тiмофєєв Анатолiй Вадимович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
20.01.2016призначеночлен Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК», т.в.о. вiдповiдального працiвника банку з фiнансового монiторингуЛастенко Єгор Олександрович
0
На пiдставi Рiшення Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», (протокол №03 вiд 20 сiчня 2016 року о (об) 16-00 годинi.) з 21 сiчня 2016 року призначено Ластенко Єгора Олександровича (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано) членом Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК» та тимчасово покладено на нього обов'язки вiдповiдального працiвника банку за проведення фiнансового монiторингу в ПАТ «ЮНЕКС БАНК» до погодження Нацiональним банком України його кандидатури на посаду вiдповiдального працiвника банку.
Пiдставою прийняття рiшення є вимоги Нацiонального банку України до посади вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу в банку, який згiдно Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 26.06.2015 № 417 "Про затвердження Положення про здiйснення банками фiнансового монiторингу" повинен бути членом Правлiння банку за посадою.
Посадова особа призначена на невизначений термiн. Iншi посади, якi обiймав Ластенко Є.О. протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.10.2010 по теперiшнiй час - ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (головний економiст управлiння фiнансового монiторингу, начальник вiддiлу управлiння ризиками легалiзацiї незаконних доходiв, начальник управлiння фiнансового монiторингу).
Частка, якою володiє Ластенко Є.О. в статутному капiталi ПАТ «ЮНЕКС БАНК» складає 0,00%. непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
20.01.2016припинено повноваженнячлен Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вiдповiдальний працiвник з фiнансового монiторингу банкуКiвак Олексiй Володимирович
0
На пiдставi Рiшення Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», (протокол №03 вiд 20 сiчня 2016 року о (об) 16-00 годинi.) з 20 сiчня 2016 року припинено повноваження члена Правлiння ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вiдповiдального працiвника з фiнансового монiторингу ПАТ «ЮНЕКС БАНК» Кiвака Олексiя Володимировича (дозвiл на розкриття паспортних даних не надано).
Пiдставою прийняття рiшення є заява Кiвака Олексiя Володимировича про звiльнення за власнiм бажанням з посади начальника Управлiння фiнансового монiторингу.
Частка, якою володiє Кiвак О.В. в статутному капiталi ПАТ «ЮНЕКС БАНК» складає 0,00%, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Повноваження члена Правлiння, вiдповiдального працiвника з фiнансового монiторингу ПАТ «ЮНЕКС БАНК» - Кiвак О.В. виконував з 12 серпня 2009 року по 20 сiчня 2016 року.