Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
14.01.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента87504 Донецька обл., м. Марiуполь вул. Левченка, буд. 1
4. Код за ЄДРПОУ00191129
5. Міжміський код та телефон, факс(0629) 56-33-33 (0629) 56-47-17
6. Електронна поштова адресаnataliya.verbitskaya@ilyichsteel.com
7. Генеральний директорЗiнченко Юрiй Анатолiйович

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1делістингПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА"Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 14.01.2016Акція проста3092815187.51237126075010008.10.2010855/1/10ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУАкція проста бездокументарна іменна
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» (надалi – «ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА») 14 сiчня 2016 року отримало повiдомлення вiд 14.01.2016 р. за вих. № 4833/01/16 вiд ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» про делiстинг простих iменних акцiй ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА» загальною номiнальною вартiстю 3092815187,50 гривень (три мiльярди дев’яносто два мiльйони вiсiмсот п'ятнадцять тисяч сто вiсiмдесят сiм гривень 50 копiйок), загальною кiлькiстю 12371260750 штук (дванадцять мiльярдiв триста сiмдесят один мiльйон двiстi шiстдесят тисяч сiмсот п’ятдесят штук).
Рiшенням Котирувальної комiсiї № 1610 вiд 13.01.2016 р. акцiї простi iменнi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» з 14 сiчня 2016 р. виключено з бiржового реєстру ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА» та переведено в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку на пiдставi п. 17.3.1 Правил торгiвлi ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», у зв'язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам (мiнiмальна частка акцiй у вiльному обiгу), визначеним п. 4.1. Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого Рiшенням НКЦПФР № 1688 вiд 22.11.2012 року.
Дiя була вчинена щодо 100 (ста) вiдсоткiв випуску простих iменних акцiй ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА». Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за реєстрацiйним № 855/1/10, дата реєстрацiї 08 жовтня 2010 р. Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiї простi бездокументарнi iменнi.
Цiннi папери ПАТ «ММК IМ. IЛЛIЧА», якi продовжують бути у лiстингу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», вiдсутнi.