Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
03.12.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01011 м. Київ вул. Лєскова, буд. 9
4. Код за ЄДРПОУ14305909
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 490-88-01 (044) 285-32-31
6. Електронна поштова адресаinfo@aval.ua
7. Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/пДата прийняття рішенняВид цінних паперів, що розміщуютьсяКількість цінних паперів, що розміщуються (штук)Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)Частка від статутного капіталу (у відсотках)
123456
103.12.2015Акція проста315174135003151741104.96
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (надалi – Банк), що вiдбулися 03 грудня 2015 р., прийнято рiшення збiльшити статутний капiтал Банку на 3 151 741 350,00 грн. (три мiльярди сто п’ятдесят один мiльйон сiмсот сорок одна тисяча триста п’ятдесят гривень 00 копiйок) шляхом приватного розмiщення додаткових простих акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв за спрощеною процедурою вiдповiдно до Закону України «Про заходи, спрямованi на сприяння капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв» вiд 28.12.2014 р. №78-VIII (Протокол № Зб-53 вiд 03.12.2015р.).

Вид цiнних паперiв, щодо яких прийнято рiшення про розмiщення – акцiї. Тип цiнних паперiв – простi. Кiлькiсть цiнних паперiв – 31 517 413 500 шт. простих iменних акцiй. Сума цiнних паперiв - 3 151 741 350,00 грн. (три мiльярди сто п’ятдесят один мiльйон сiмсот сорок одна тисяча триста п’ятдесят гривень 00 копiйок). Спосiб розмiщення цiнних паперiв – приватний.

Розмiр збiльшення статутного капiталу Банку шляхом додаткового випуску акцiй - 3 151 741 350,00 грн. (три мiльярди сто п’ятдесят один мiльйон сiмсот сорок одна тисяча триста п’ятдесят гривень 00 копiйок). Номiнальна вартiсть простих iменних акцiй, що розмiщуються - 0,10 грн. (нуль гривень 10 копiйок) кожна. Цiна розмiщення простих iменних акцiй - 0,10 грн. (нуль гривень 10 копiйок) за одну акцiю. Спосiб визначення цiни розмiщення: Оскiльки ринкова вартiсть 1 (однiєї) простої iменної акцiї Банку становить 7,5 (сiм цiлих п’ять десятих) копiйки (визначена незалежною оцiнкою сертифiкованого суб’єкта оцiночної дiяльностi Спiльне українсько-угорське пiдприємство «Увекон» в зв’язку з вiдсутнiстю бiржових курсiв станом на 24 вересня 2015 року (день, що передує дню опублiкування повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, а саме, 25 листопада 2015 року), затверджена Спостережною радою Банку (Протокол №СР-11/7 вiд 30.11.2015р.), оскiльки вiдповiдно до ст. 22 Закону України «Про акцiонернi товариства», цiна додаткових акцiй, що розмiщуються, не може бути нижчою за їх номiнальну i ринкову вартiсть, цiну розмiщення акцiй встановлено в розмiрi 0,10 грн. (нуль гривень десять копiйок) за одну акцiю, що дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiй та є вищим за їх ринкову вартiсть.

Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття рiшення про розмiщення – 104,96%. Спiввiдношення загальної суми цiнних паперiв Банку, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття рiшення про розмiщення додаткових простих акцiй – 100%.

Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються:
• брати участь в управлiннi справами Банку особисто або через своїх уповноважених представникiв шляхом участi в Загальних зборах акцiонерiв чи через обрання до складу органiв управлiння Банку;
• брати участь у розподiлi прибутку Банку та одержувати його частку (дивiденди) за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (за винятками, передбаченими законодавством України);
• переважне право на придбання додатково випущених Банком акцiй у випадку приватного розмiщення акцiй Банку;
• вимагати викупу Банком всiх або частини належних акцiонеру акцiй у випадках та порядку, передбачених законодавством України;
• вийти зi складу акцiонерiв Банку шляхом вiдчуження акцiй Банку;
• одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Банку в порядку, встановленому законодавством України та вiдповiдними внутрiшнiми документами Банку;
• самостiйно розпоряджатися акцiями, якi належать йому на правi власностi: продавати, передавати, дарувати, заповiдати, заставляти акцiї Банку;
• на отримання, в разi лiквiдацiї Банку, частини майна (або його вартостi), яке залишилось пiсля задоволення вимог iнших кредиторiв Банку, в розмiрi, пропорцiйному вартостi належних кожному з акцiонерiв акцiй.
Простi акцiї надають їх власникам однаковi права. Акцiонери-власники простих акцiй Банку також мають й iншi права, передбаченi законодавством України та Статутом Банку.

Спосiб оплати цiнних паперiв – грошовими коштами.

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрямки використання отриманих коштiв:
3 151 741 350,00 грн. (три мiльярди сто п’ятдесят один мiльйон сiмсот сорок одна тисяча триста п»ятдеся гривень 00 копiйок) будуть використанi на збiльшення розмiру статутного капiталу Банку, що дасть можливiсть пiдвищити фiнансову стабiльнiсть i забезпечити подальший розвиток Банку.
20% ресурсiв – впровадження нових банкiвських технологiй i модернiзацiї мережi Банку;
80% ресурсiв – на збiльшення активних операцiй Банку (кредитування фiзичних i юридичних осiб, АПК).

Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв, щодо яких прийнято рiшення про розмiщення, вiдсутня.