Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
03.11.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04070 мiсто Київ вулиця Почайнинська, 38
4. Код за ЄДРПОУ20023569
5. Міжміський код та телефон, факс0445851462 0444625062
6. Електронна поштова адресаial@unexbank.com.ua
7. Виконуючий обов’язки Голови Правлiння Тiмофєєв Анатолiй Вадимович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
102.11.201503.11.2015ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЧЕЛСI» 3269279598.343698.8573
03 листопада 2015 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» (далi – Банк), отримало вiд акцiонера Банку що має iстотну участь у статутному капiталi Банку - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЧЕЛСI» лист №15-03/11/15 та виписку про стан його рахунку в цiнних паперах станом на 02.11.2015р, з яких стало вiдомо, що на рахунку власника вiдбулися такi змiни:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЧЕЛСI» (далi – ТОВ «ЧЕЛСI»), код за ЄДРПОУ 32692795, мiсцезнаходження: Україна, 50065, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Революцiйна, 17, що мало 287 163 237 (Двiстi вiсiмдесят сiм мiльйонiв сто шiстдесят три тисячi двiстi тридцять сiм) простих iменних акцiй Банку номiнальною вартiстю 1 (одна) гривня кожна (98,3436% вiд статутного капiталу Банку), збiльшило пакет акцiй емiтента i володiє 288 663 237 (Двiстi вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв шiстсот шiстдесят три тисячi двiстi тридцять сiм) простих iменних акцiй Банку номiнальною вартiстю 1 (одна) гривня кожна (98,8573% вiд статутного капiталу Банку).