Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
23.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента86065 обл.Донецька, м.Авдiївка проїзд Iндустрiальний, б.1
4. Код за ЄДРПОУ00191075
5. Міжміський код та телефон, факс062 2092555 062 2092560
6. Електронна поштова адресаAlena.Omeljanenko@akhz.com.ua
7. Генеральний директорМагомедов Муса Сергоєвич

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
101.10.201523.10.2015Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)2432169786.7287.1426
23 жовтня 2015 року емiтентом ПАТ «АКХЗ» було отримано iнформацiйну довiдку щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiтала емiтента, складену Центральним депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 01.10.2015 року. Згiдно якої було виявлено змiну пакету власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента.
Змiни вiдбулися щодо розмiру пакету акцiй емiтента, яким володiє Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V. (реєстрацiйний номер 24321697, мiсцезнаходження: Netherlands, Rotterdam, Alexanderstraat 23, 2514JM Gravenhage):
- розмiр частки до змiни пакета акцiй - 169 158 121 простих iменних акцiй, що складає 86,7200% статутного капiталу емiтента;
- розмiр частки пiсля змiни пакета акцiй – 169 982 474 простих iменних акцiй, що складає 87,1426% статутного капiталу емiтента;
- пiдстава змiни пакета акцiй - внаслiдок придбання акцiй емiтента на вторинному ринку цiнних паперiв.