Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
19.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента87504 м. Марiуполь вул. Левченка, 1
4. Код за ЄДРПОУ00191129
5. Міжміський код та телефон, факс+380629563708, +380629563333 +380629564717
6. Електронна поштова адресаnataliya.verbitskaya@ilyichsteel.com
7. Генеральний директорЗiнченко Юрiй Анатолiйович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
130.09.201516.10.2015ПРИВАТНА КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ МЕТIНВЕСТ Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)2432169774.7119574.7223
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ IМЕНI IЛЛIЧА» (далi - Товариство) повiдомляє, що 16.10.2015 р. вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗIТАРIЙ УКРАЇНИ» була отримана iнформацiйна довiдка (вих.№ 96755iд вiд 16.10.2015 р.) щодо даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, сформованого станом на 30.09.2015 р., згiдно з яким вiдбулися наступнi змiни на рахунку власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме:
Найменування власника акцiй - ПРИВАТНА КОМПАНIЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ МЕТIНВЕСТ Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V., реєстрацiйний номер 24321697, адреса: Alexanderstraat 23, 2514JM’s-Gravenhage, буд.23, оф.2514JM, Гаага, Нiдерланди), що володiв часткою у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства - 74,71195 %) збiльшив за рахунок придбання на вторинному ринку свiй пакет акцiй, в результатi чого його частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства складає- 74,7223 %).