Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентатовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕНМАРК"
2. Організаційно-правова форма емітентаТовариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження емітента01030 Київ Богдана Хмельницького, 17/52-А
4. Код за ЄДРПОУ34981872
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 235 74 71 (044) 235 74 71
6. Електронна поштова адресаoffice@enmark-leasing.com.ua
7. директорАсавелюк Ольга Миколаївна

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1делістингПАТ "Українська бiржа"Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 30.09.2015Облігація підприємства відсоткова100000001000022430.12.2010141/2/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуОблігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна
1. Дiя: делiстинг цiнних паперiв на фондовiй бiржi.
2. Найменування фондової бiржi: ПАТ "Ураїнська бiржа".
3. З 01 жовтня 2015р. облiгацiї ТОВ "ЕНМАРК" серiї А переведено до Бiржового списку ПАТ «Українська бiржа» в категорiю поза лiстинговi цiннi папери у зв’язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам (середньомiсячна вартiсть бiржових угод), вiдповiдно до Рiшення Котирувальної комiсiї ПАТ "Ураїнська бiржа" №1576 вiд 30.09.2015р.
4. Вид цiнних паперiв: вiдсотковi облiгацiї пiдприємства; тип цiнних паперiв – простi; форма випуску – iменнi; форма випуску та iснування цiнних паперiв - бездокументарна форма iснування.
5. Номiнальна вартiсть цiнних паперiв, виключених з лiстингу: 1 000 грн за облiгацiю. Загальна номiнальна вартiсть 10 000 000,00 гривень.
6. Кiлькiсть цiнних паперiв, виключених з лiстингу: 10 000 штук.
7. Спiввiдношення кiлькостi цiнних паперiв, виключених з лiстингу, до загальної кiлькостi цiнних паперiв конкретного випуску – 100%.
8. Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, включених до лiстингу: Випуск облiгацiй зареєстрований ДКЦПФР 30 грудня 2010 року, Реєстрацiйний №141/2/10 вiд 30 грудня 2010 року.