Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.09.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Фiнансова компанiя"Агрохолдiнг Полiсся"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01032 м. Київ вул. Жилянська, буд 114, оф.6
4. Код за ЄДРПОУ34882646
5. Міжміський код та телефон, факс(044)2216042 (044)2216042
6. Електронна поштова адресаagro2@emitent.net.ua
7. Голова ПравлiнняТимощук Олександр Вiкторович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
224.09.201525.09.2015Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiнатал"216653530100
Повiдомляємо, що згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, станом на облiкову дату 24.09.2015 року, який був отриманий 25.09.2015 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, яким належить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента.
Згiдно даних реєстру власником iменних цiнних паперiв, що володiє 10 % i бiльше голосуючих акцiй, пакет власника акцiй ТОВ "Мiнатал", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ:21665353 , мiсцезнаходження якого: 04050, Київська область, м. Київ, вул.Мельянкова, буд.12, збiльшився з 0 штук (0%) до 20500000 штук (100%) голосуючих акцiй Товариства.
124.09.201525.09.2015Публiчне акцiонерне товариство"Бiзнес-Резерв"249189261000
Повiдомляємо, що згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, станом на облiкову дату 24.09.2015 року, який був отриманий 25.09.2015 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, яким належить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента.
Згiдно даних реєстру власник iменних цiнних паперiв пакет акцiй - ПАТ "Бiзнес-Резерв", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ:24918926 , мiсцезнаходження якого: 01133, Київська область, м. Київ, бул.Лесi Українки, буд.26, оф.620, зменшився з 205000000 штук (100%) до 0 штук (0%)голосуючих акцiй Товариства.