Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.09.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ".
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м.Днiпропетровськ пр. К.Маркса, 93
4. Код за ЄДРПОУ19361982
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (056) 744-30-24 +38 (056) 744-30-24
6. Електронна поштова адресаL.pustovaya@banknew.dp.ua
7. Голова ПравлiнняЖурiна Н.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
24.09.2015призначеноГолова ПравлiнняБулавiнова Тасiя ВолодимирiвнаМА 361412
Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 30.09.1997р
0
На посаду Голови Правлiння на невизначений термiн призначена Заступник Голови Правлiння Булавiнова Таїсiя Володимирiвна (паспорт: серiя МА номер 361412, виданий Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 30.09.1997р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi АКБ «НОВИЙ» не володiє. Посади, якi обiймала Булавiнова Т. В.: З серпня 2010 року по липень 2014 року працювала на керiвних посадах в ПАТ «БАНК ФОРУМ», а саме директором центрального регiонального центра з корпоративного бiзнесу, директором вiддiлення №1131 Київської дирекцiї. З 20 жовтня 2014 року – директор Київської дирекцiї АКБ «НОВИЙ», з 28 серпня 2015 року – Заступник Голови Правлiння АКБ «НОВИЙ».
Встановити, що у вiдповiдностi до вимог ст.42 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Булавiнова Т.В. вступає на посаду Голови Правлiння Банку з дати надання письмової згоди на це Нацiональним банком України.
На перiод до дати вступу на посаду Голови Правлiння Банку Булавiнової Т.В. виконання обов’язкiв Голови Правлiння Банку покласти на заступника Голови Правлiння Банку Сеся Iгоря Анатолiйовича (паспорт АМ 060925, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 08.11.2000р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сесь I.А. не має. Часткою в Статутному капiталi АКБ «НОВИЙ» не володiє.
24.09.2015звільненоГолова ПравлiнняЖурiна Наталiя ВалерiївнаАЕ 306865
23.10.1996 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 23.10.1996р.)
0
Рiшенням Наглядової Ради АКБ «НОВИЙ» вiд 24 вересня 2015р. (Протокол засiдання № 237) внесенi змiни змiни у персональному складi посадових осiб емiтента.
25 вересня 2015 року за угодою сторiн звiльнена з посади Голови Правлiння АКБ «НОВИЙ» Журiна Наталiя Валерiївна ( паспорт: серiя АЕ номер 306865, виданий Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 23.10.1996р.). На посадi Голови правлiння Журiна Н. В. перебувала з 17.03.2010р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi Банку не володiє.