Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
11.09.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03087 м. Київ вул. Єреванська, 1
4. Код за ЄДРПОУ23697280
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (044) 594-11-36 -
6. Електронна поштова адресаndudnyk@ukrgasbank.com
7. В.о. Голови ПравлiнняКравець Андрiй Миколайович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
107.09.201510.09.2015Держава Україна в особi Мiнiстерства фiнансiв України0001348094.698494.9409
АБ «УКРГАЗБАНК» повiдомляє, що згiдно з даними реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 07.09.2015, який емiтент отримав 10.09.2015 вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ», на рахунку власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй у статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК», вiдбулися змiни, в результатi яких розмiр частки власника акцiй юридичної особи, а саме: Держави Україна в особi Мiнiстерства фiнансiв України (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 00013480, мiсцезнаходження: 01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2) збiльшився.
Розмiр частки Держави Україна в особi Мiнiстерства фiнансiв України до змiни розмiру пакета акцiй становив 94,6984 % у статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК», розмiр частки пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить 94,9409 % у статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК».
Змiни вiдбулися на виконання Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06.2015 №384 «Про додаткову капiталiзацiю публiчного акцiонерного товариства акцiонерний банк «Укргазбанк», згiдно з якою Державою в особi Мiнiстерства фiнансiв України придбано 633 000 000 штук простих iменних акцiй АБ «УКРГАЗБАНК» додаткової емiсiї у процесi приватного розмiщення шляхом внесення, як плата за акцiї, 633 000 штук облiгацiй внутрiшньої державної позики на загальну суму 633 000 000,00 грн.