Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.09.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01011 м. Київ вул. Лєскова, буд. 9
4. Код за ЄДРПОУ14305909
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 490-88-01 (044) 285-32-31
6. Електронна поштова адресаinfo@aval.ua
7. Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далi – Банк) повiдомляє про прийняття Рiшення Спостережною радою Банку (Протокол №СР-9 вiд 02.09.2015р.) (далi - Рiшення) про закриття (лiквiдацiю) Полтавської та Запорiзької обласних дирекцiй Банку (далi - Дирекцiї) з метою удосконалення регiональної мережi та органiзацiйної структури Банку.

Згiдно Рiшення, Правлiнню Банку доручено вчинити всi дiї щодо закриття Дирекцiй, в тому числi затвердити план заходiв, визначити строки та вiдповiдальних осiб за його виконання.

Iнформацiя щодо Полтавської обласної дирекцiї Банку:
1. Повне найменування Дирекцiї: Полтавська обласна дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».
2. Мiсцезнаходження Дирекцiї: Україна, 36014, м. Полтава, вул. Монастирська, буд. 5а.
3. Функцiї Дирекцiї:
Перелiк банкiвських, iнших фiнансових послуг та видiв дiяльностi Дирекцiї викладено в Положеннi про Полтавську обласну дирекцiю Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», затвердженому Рiшенням Спостережної Ради Банку (Протокол № СР-8/5 вiд 13.08.2012р.), зокрема:
3.1. На пiдставi банкiвської лiцензiї, виданої Банку Нацiональним банком України, Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати наступнi банкiвськi послуги:
1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних осiб (крiм банкiв) i фiзичних осiб;
2) вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах, крiм рахункiв банкiв;
3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд iменi, на умовах та на ризик Банку, крiм операцiй з банками.
3.2. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати клiєнтам наступнi фiнансовi послуги:
1) випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх обслуговування, iншi форми забезпечення розрахункiв;
2) надання гарантiй i поручительств та iнших зобов’язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;
3) фiнансовий лiзинг;
4) виконання функцiй страхового посередника;
5) придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);
6) довiрче управлiння фiнансовими активами.
3.3. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати фiнансовi послуги з таких видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв):
1) брокерська дiяльнiсть;
2) дилерська дiяльнiсть;
3) андеррайтинг;
4) дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами;
5) депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв;
6) дiяльнiсть iз ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
7) дiяльнiсть з управлiння iпотечним покриттям.
3.4. На пiдставi генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй, виданої Банку Нацiональним банком України, Дирекцiя вiд iменi Банку мала право здiйснювати наступнi валютнi операцiї:
1) неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
2) операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти Банку;
3) ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України, крiм рахункiв банкiв;
4) залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України (крiм операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України);
5) торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України, крiм операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України;
6) залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України (крiм операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України).
3.5. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право здiйснювати також дiяльнiсть щодо:
1) зберiгання цiнностей, надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
2) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;
3) здiйснення операцiй з пiдкрiплення/iнкасацiї кас готiвковими коштами, банкiвськими металами та iншими цiнностями;
4) здiйснення операцiй з пiдкрiплення/iнкасацiї банкоматiв;
5) здiйснення операцiй з купiвлi/продажу готiвкових коштiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi, iнших операцiй з готiвкою;
6) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг;
7) реалiзацiї пам’ятних, ювiлейних та iнвестицiйних монет;
8) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
9) приймання пiд заставу та вiдчуження ювелiрних i побутових виробiв з дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння;
10) стягнення (збору) проблемної заборгованостi боржникiв.

Iнформацiя щодо Запорiзької обласної дирекцiї Банку:
1. Повне найменування Дирекцiї: Запорiзька обласна дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».
2. Мiсцезнаходження Дирекцiї: Україна, 69063, м.Запорiжжя, вул. Тургенєва, буд. 29.
3. Функцiї Дирекцiї:
Перелiк банкiвських, iнших фiнансових послуг та видiв дiяльностi Дирекцiї викладено в Положеннi про Запорiзьку обласну дирекцiю Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», затвердженому Рiшенням Спостережної Ради Банку (Протокол № СР-10/5 вiд 22.10.2014р.), зокрема:
3.1. На пiдставi банкiвської лiцензiї, виданої Банку Нацiональним банком України, Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати наступнi банкiвськi послуги:
1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних осiб (крiм банкiв) i фiзичних осiб;
2) вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах, крiм рахункiв банкiв;
3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд iменi, на умовах та на ризик Банку, крiм операцiй з банками.
3.2. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати клiєнтам наступнi фiнансовi послуги:
1) випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх обслуговування, iншi форми забезпечення розрахункiв;
2) надання гарантiй i поручительств та iнших зобов’язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi;
3) фiнансовий лiзинг;
4) виконання функцiй страхового посередника;
5) придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);
6) довiрче управлiння фiнансовими активами.
3.3. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати фiнансовi послуги з таких видiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв):
1) брокерська дiяльнiсть;
2) дилерська дiяльнiсть;
3) андеррайтинг;
4) дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами;
5) депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв;
6) дiяльнiсть iз ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
7) дiяльнiсть з управлiння iпотечним покриттям.
3.4. На пiдставi генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй, виданої Банку Нацiональним банком України, Дирекцiя вiд iменi Банку мала право здiйснювати наступнi валютнi операцiї:
1) неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
2) операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти Банку;
3) ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України, крiм рахункiв банкiв;
4) залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України (крiм операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України);
5) торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України, крiм операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України;
6) залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України (крiм операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України).
3.5. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право здiйснювати також дiяльнiсть щодо:
1) зберiгання цiнностей, надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
2) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;
3) здiйснення операцiй з пiдкрiплення/iнкасацiї кас готiвковими коштами, банкiвськими металами та iншими цiнностями;
4) здiйснення операцiй з пiдкрiплення/iнкасацiї банкоматiв;
5) здiйснення операцiй з купiвлi/продажу готiвкових коштiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi, iнших операцiй з готiвкою;
6) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг;
7) реалiзацiї пам’ятних, ювiлейних та iнвестицiйних монет;
8) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
9) приймання пiд заставу та вiдчуження ювелiрних i побутових виробiв з дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння;
10) стягнення (збору) проблемної заборгованостi боржникiв.