Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
10.08.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "КIНТО"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04070 м. Київ Петра Сагайдачного, 25-Б
4. Код за ЄДРПОУ16461855
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 2467350 (044) 2355875
6. Електронна поштова адресаkinto@kinto.com
7. ПрезидентОксанiч Сергiй Михайлович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
117.07.201510.08.2015"фiзична особа"--35.1635.24
10.08.2015 р. Емiтент отримав вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв, з якого стало вiдомо, що на рахунках власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Емiтента вiдбулися такi змiни:
1.пакет власника – «фiзичної особи» збiльшився з 7 812 775 штук акцiй (35,16 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) до 7 829 725 штук акцiй (35,24 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй).
Особа, що вказана нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вказана в повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством: Президент ПрАТ «КIНТО» Оксанiч Сергiй Михайлович.