Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль". Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 17.03.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Місцезнаходження емітента: м.Київ, вул.Лєскова, буд.9, 01011
Голова ПравлінняЛавренчук Володимир Миколайович

Публічне акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль” (вул. Лєскова , буд.9, м. Київ, 01011) (далі –Банк) повідомляє про проведення річних Загальних Зборів акціонерів 28 квітня 2010 року о 10.30 годині за адресою: вул. Алма-Атинська, буд.109, м.Київ, 03058, в приміщенні Палацу культури Дарницького Вагоно-Ремонтного Заводу ( ДВРЗ).

Порядок денний річних Загальних Зборів акціонерів:
1. Звіт Правління про результати діяльності у 2009 році і основні напрямки діяльності Банку на 2010 рік.
2. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії про діяльність Банку у 2009 р.
3. Затвердження звітів та висновків зовнішнього аудитора Аудиторської фірми «РСМ АПіК» про діяльність Банку у 2009 р.
4. Затвердження річного звіту та балансу Банку за 2009 рік.
5. Затвердження та розподіл прибутку/збитків Банку за 2009 рік.
6. Зміна форми існування акцій Банку та переведення випуску іменних акцій Банку у
бездокументарну форму існування.
7. Внесення змін до Статуту Банку .
8. Затвердження Принципів корпоративного управління Банку.
9. Затвердження Положення про розкриття інформації акціонерам Банку.
10. Затвердження Положення про вчинення Банком значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Ухвалення правочинів між Банком та Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ (його афілійованими особами) .

Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про Загальні Збори, складений станом на 12 березня 2010 року.
Реєстрація учасників річних Загальних Зборів акціонерів Банку (далі – Збори) буде проводитись з 09.00 до 10.20 годин в приміщенні фойє Палацу культури Дарницького Вагоно-Ремонтного Заводу (ДВРЗ) , що розташований за адресою: вул. Алма-Атинська, буд.109, м.Київ, 03058.
Реєстрацію учасників Зборів буде проводити реєстраційна комісія, створена реєстратором ТОВ «Аваль-реєстратор».
Для реєстрації на Зборах необхідно мати:
- акціонерам - паспорт, який зареєстрований в системі реєстру акціонерів Банку станом на 26 квітня 2010 року;
- представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціонера).
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений станом на 26 квітня 2010 року.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію, на Збори не допускаються (Закон України «Про акціонерні товариства», ст.40).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви в приміщенні управління відносин з інвесторами Банку за адресою: бульвар Л.Українки, буд.28-а, м.Київ, відповідальна особа - начальник управління Лашук Т.Л., в робочий час Банку: понеділок-п’ятниця, з 9-00 до 17-00 годин, обідня перерва з 13-00 до 14-00 годин.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, у тому числі щодо проектів рішень за питаннями порядку денного, можуть бути внесені не пізніше 20 днів до проведення Зборів. Зміни до порядку денного вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції подаються в письмовій формі на ім’я Голови Спостережної Ради Банку за адресою: вул.Лєскова, буд.9, м.Київ, 01011, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Рішення щодо пропозицій акціонера приймаються Спостережною Радою Банку в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ (тис.грн.)

Найменування показника Звітний 2009р. очікує затвердження /Попередній 2008р

.
Усього активів 54 048 125 / 65 425 247
Основні засоби 2 827 401 / 3 066 910
Довгострокові фінансові інвестиції 0 / 0
Запаси група рах. 34 23 205 / 34 994
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 490 915 / 3 751 776
Нерозподілений прибуток/збиток (2 018 948) / 531 432
Власний капітал 209 520 / 2 336 406
Статутний капітал 5 103 537 / 5 103 537
Довгострокові зобов'язання 2 564 796 / 1 834 209
Поточні зобов'язання 46 170 272 / 56 151 095
Чистий прибуток (збиток) (2 018 948) / 531 432
Середньорічна кількість акцій (шт.) 24 199 349 080 / 22 860 529 080
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 / 0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій 0 / 0
протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 16 813 / 18 146


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:
17.03.2010 «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 48;
23.03.2010 «Київська правда» № 32 (22522).