Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.06.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АРТ КАПIТАЛ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03151 м. Київ вул. Народного ополчення, 1
4. Код за ЄДРПОУ33308667
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 490-51-86 (044) 490-51-86
6. Електронна поштова адресаlaw@artcapital.ua
7. ДиректорБичник Володимир Володимирович

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/пДата прийняття рішенняВид цінних паперів, що розміщуютьсяКількість цінних паперів, що розміщуються (штук)Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)Частка від статутного капіталу (у відсотках)
123456
122.06.2015Акція проста80000001000000050
Рiшення прийняте єдиним акцiонером 22.06.2015 р. Планується додатково розмiстити 8 000 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,25 грн. на загальну суму 10 000 000,00 грн. шляхом приватного розмiщення серед осiб, що є акцiонерами станом на дату прийняття рiшення. Розмiщення здiйснюється без залучення торговця. Акцiї розмiщуватимуться за номiнальною вартiстю, оскiльки ринкова, визначена оцiнювачем, є меншою вiд номiналу i склала 1,23 грн. Змiна власникiв 10% та бiльше статутного капiталу за результатами розмiщення не передбачається. Планується додатково розмiстити 8 000 000 акцiй, що по вiдношенню до iснуючою кiлькостi акцiй (16 000 000 акцiй, на якi подiлений статутний капiтал та якi знаходяться в обiгу) складає 50%. Iнвестори в цiннi папери отримають зокрема право на участь в управлiннi Товариством, право на участь у розподiлi прибутку та отримання його частки (дивiдендiв), право на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна, право на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства, переважне право на придбання додатково випущених акцiй, право на розпорядження належними акцiонеру акцiями, iншi визначенi законодавством та статутом права. Спосiб оплати передбачається виключно грошовими коштами. Метою збiльшення статутного капiталу є поповнення обiгових коштiв для розвитку Товариства. Можливiсть конвертацiї не передбачається. Акцiонери Товариства мають право придбати акцiї додаткового випуску у кiлькостi, пропорцiйнiй належним їм акцiям на дату прийняття рiшення про додатковий випуск. Строки та порядок розмiщення, оплати, викупу акцiй визначенi рiшенням уповноваженого органу, акцiонери повiдомляються персонально.