Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.06.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "КIНТО"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 м. Київ Львiвська площа, 8-Б
4. Код за ЄДРПОУ16461855
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 246 73 50 (044) 235 58 75
6. Електронна поштова адресаkinto@kinto.com
7. Голова Правлiння-ПрезидентОксанiч Сергiй Михайлович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
128.05.201504.06.2015"фiзична особа"1646185534.1434.91
04.06.2015 р. Емiтент отримав вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв, з якого стало вiдомо, що на рахунках власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Емiтента вiдбулися такi змiни:
1.пакет власника – «фiзичної особи» збiльшився з 7 586 575 штук акцiй (34,14 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) до 7 757 175 штук акцiй (34,91 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй).
Особа, що вказана нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вказана в повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством: Голова Правлiння – Президент ПрАТ «КIНТО» Оксанiч Сергiй Михайлович.