Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Юпітер-М". Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 11.03.2010
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22321992
Місцезнаходження емітента: 95017, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Комсомольська, б.6, оф.40
ДиректорМазурова Марина Володимирівна

Шановний акціонер Закритого акціонерного товариства
„Страхова компанія „ЮПІТЕР-М”!
Директор повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ЗАТ „Страхова компанія „ЮПІТЕР-М” відбудуться 27 квітня 2010 року об 11.00 за адресою: 95017, Автономна республіка Крим, м.Сімферополь, вул.Комсомольська, б.6, оф.40
Реєстрація учасників 27 квітня 2010 року з 9.30 до 10.45 за адресою: 95017, Автономна республіка Крим, м.Сімферополь, вул.Комсомольська, б.6, оф.40.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 27 квітня 2010 року.
Для участі у зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів підтверджують свої повноваження у відповідності до чинного законодавства України.
З інформацією та документами, що пов’язані з порядком денним загальних зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: м.Сімферополь, вул.Комсомольська, б.6, оф.40
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту зборів Товариства.
2. Затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
3. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2009 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками 2009 року та виплата дивідендів. Плановий розподіл прибутку 2010 року.
6. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування в бездокументарну форму та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
8. Про розірвання договору на ведення реєстру № 55 від 20.01.1998р. з ТОВ "Кримреєстр", і визначення дати припинення ведення реєстру.
9. Про укладання договору з депозитарієм на обслуговування випуску акцій.
10. Про укладання договору зі зберігачем, у якого Товариство буде відкривати рахунку в цінних паперах власникам акцій.
11. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
Найменування показника період
Звітний
2009р Попередній
2008р
Усього активів 20307 20800
Основні засоби 122 179
Довгострокові фінансові інвестиції 15881 16438
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 2405 2537
Нерозподілений прибуток 9162 8900
Власний капітал 18134 17772
Статутний капітал 8000 8000
Довгострокові зобов'язання 700 700
Поточні зобов'язання 892 750
Чистий прибуток (збиток) 262 238
Середньорічна кількість акцій (шт.) 800000 800000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 37 37

Акціонери мають право вносити свої пропозиції не пізніше, ніж за 30 днів до проведення зборів.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:
- 03.03.2010г., № 39 «Відомості ДКЦПФР».
Тел. для довідок: (0652) 24-96-05