Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
12.05.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04212 м. Київ ул. Маршала Малиновського, 12А
4. Код за ЄДРПОУ25198262
5. Міжміський код та телефон, факс044 495-23-73 044 495-23-75
6. Електронна поштова адресаlydmila@vsei.kiev.ua
7. Генеральний директорБобриньов Олег Володимирович

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
2делістинг ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 12.05.20155000000050000014.10.2004145/2/04 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуОблігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна
Дата вчинення дiї: 12 травня 2015 року; дiя – делiстинг; найменування фондової бiржи: ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"; вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: облiгацiї процентнi iменнi серiї А номiнальною вартiстю 1000,00 грн. кожна у кiлькостi 50 000 штук.
Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй №145/2/04 видане ДКЦПФР 14.10.2004.
Вид , тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: облiгацiї процентнi iменнi серiї А в бездокументарнiй формi iснування.
Пiдставою для делiстингу є Протокол № 77 Засiдання Правлiння ПАТ "КМФБ" про переведення облiгацiй ПАТ "УIФК" з 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв у категорiї позалiстинговi цiннi папери у звязку з невiдповiднiстю вимогам.

1делістингПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 12.05.2015Акція проста500000000500000010015.01.2013UA1001371004Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуАкція проста бездокументарна іменна
Дата вчинення дiї: 12 травня 2015 року; дiя – делiстинг; найменування фондової бiржи: ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа"; вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 100,00 грн., кожна у кiлькостi 5 000 000 штук.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв (у вiдсотках) : 100%.
Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № UA1001371004, видане НКЦПФР 15.01.2013.
Вид , тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: простi iменнi акцiї в бездокументарнiй формi iснування.
Пiдставою для делiстингу є Протокол № 77 Засiдання Правлiння ПАТ "КМФБ" про переведення акцiй ПАТ "УIФК" з 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв у категорiї позалiстинговi цiннi папери у звязку з невiдповiднiстю вимогам.