Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
05.05.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Хiммет"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м. Днiпропетровськ вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1
4. Код за ЄДРПОУ33473408
5. Міжміський код та телефон, факс(056)373-97-93 (056)373-97-93
6. Електронна поштова адресаchimmet@academy.in.ua
7. ДиректорПашковська Олена Миколаївна

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1делістингПублiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 05.05.2015Акція проста985640009856400010011.05.2010165/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуАкція проста бездокументарна іменна
Вiдповiдно до листа ПАТ «ФБ «Перспектива» вiд 05.05.2015р. у зв’язку з невиконанням п.4.1. роздiлу 4 Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого рiшенням НКЦПФР №1688 вiд 22.11.2012р. (кожен з останнiх трьох мiсяцiв з цiнними паперами емiтента укладалось та виконувалося менше 10 бiржових контрактiв (договорiв)), згiдно Рiшення директора ПАТ «ФБ «Перспектива» №15/05/05-01 вiд 05.05.2015р., 05.05.2015р. з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу виключенi (дiя – делiстинг) 98564000 шт. акцiй простих бездокументарних iменних ПАТ «Хiммет», загальною номiнальною вартiстю 98564000 грн., що складає 100% загальної кiлькостi акцiй ПАТ «Хiммет». Випуск акцiй ПАТ «Хiммет», якi виключенi з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу, був зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 11.05.2010р., реєстрацiйний номер 165/1/10. Цiннi папери ПАТ «Хiммет» з 05.05.2015р. у лiстингу не перебувають.