Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01011 м. Київ вул. Лєскова, буд. 9
4. Код за ЄДРПОУ14305909
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 490-88-01 (044) 285-32-31
6. Електронна поштова адресаinfo@aval.ua
7. Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.04.2015припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїФедорченко Олена Михайлiвна- -
-
0
29 квiтня 2015 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-52) прийняли рiшення припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку у зв’язку з набранням чинностi Законом України «Про внесення змiн до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках» вiд 04.07.2014 р. №1587-VII, яким з перелiку органiв контролю банку виключено ревiзiйну комiсiю.

Федорченко О.М. перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї Банку 2 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надала. Замiсть Федорченко О.М., повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
29.04.2015припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїЧемересюк Олена Миколаївна- -
-
0
29 квiтня 2015 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-52) прийняли рiшення припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку у зв’язку з набранням чинностi Законом України «Про внесення змiн до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках» вiд 04.07.2014 р. №1587-VII, яким з перелiку органiв контролю банку виключено ревiзiйну комiсiю.

Чемересюк О.М.. перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї Банку 7 рокiв 6 мiсяцiв; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надала. Замiсть Чемересюк О.М., повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
29.04.2015припинено повноваженняГоловf Ревiзiйної комiсiїНестор Iрини Петрiвни- -
-
0
29 квiтня 2015 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-52) прийняли рiшення припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку у зв’язку з набранням чинностi Законом України «Про внесення змiн до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках» вiд 04.07.2014 р. №1587-VII, яким з перелiку органiв контролю банку виключено ревiзiйну комiсiю.

Нестор I.П. перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї Банку 8 рокiв 4 мiсяцi; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надала. Замiсть Нестор I.П., повноваження якої припинено, нiкого не обрано.

29.04.2015обраноЧлен Спостережної ради (незалежний)Шеремета Павло Михайлович - -
-
0
29 квiтня 2015 року обраний Членом Спостережної ради (незалежним) Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-52) iз строком повноважень на три роки.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Шеремета П.М. працював на посадi Директора Школи управлiння Українського католицького унiверситету УГКЦ, Мiнiстра Економiчного розвитку та торгiвлi України, Президента Київської школи економiки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
29.04.2015обраноЧлен Спостережної ради (незалежний)Еберхард Вiнкельбауер- -
-
0
29 квiтня 2015 року обраний Членом Спостережної ради (незалежним) Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-52) iз строком повноважень на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Еберхард Вiнкельбауер працював на посадi Начальника Департаменту мiжнародних фiлiй та представництв (Виконавчого Вiце-Президента) Райффайзен Центральбанк Естеррайх Акцiєнгезельшафт (Австрiя); на момент обрання Членом Спостережної ради Банку - не працював, пенсiонер.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
29.04.2015припинено повноваженняЧлен Спостережної радиКурт Брукнер- -
-
0
29 квiтня 2015 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-52) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з набранням чинностi Законом України «Про внесення змiн до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках» вiд 04.07.2014 р. №1587-VII, який передбачає обов’язкову наявнiсть незалежних членiв у складi ради банку.

Курт Брукнер перебував на посадi Члена Спостережної ради Банку 1 рiк; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.

29.04.2015обраноЧлен Спостережної радиКурт Брукнер- -
-
0
29 квiтня 2015 року обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-52) iз строком повноважень на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Курт Брукнер працював на посадi Начальника Департаменту управлiння ризиками корпорацiй, Начальника Департаменту управлiння ризиками та проектiв Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); перебував на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 25.04.2014 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
29.04.2015обраноЧлен Спостережної радиКурт Гайгер - -
-
0
29 квiтня 2014 року обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-52) iз строком повноважень на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Курт Гайгер працював з 1993 р. по 2008 р. Головою Департаменту фiнансових установ Європейського банку реконструкцiї та розвитку (Великобританiя), з 2010 р. обiймає посаду Члена Спостережної ради Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); перебував на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 14.10.2009 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
29.04.2015обраноЧлен Спостережної радиГерберт Степiч - -
-
0
29 квiтня 2015 року обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-52) iз строком повноважень на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Герберт Степiч працював на посадi Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, а з червня 2013 р. обiймає посаду Старшого радника Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); перебував на посадi Голови з 02.12.2005 р., а з 25.04.2014р. - на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
29.04.2015обраноЗаступник Голови Спостережної радиПiтер Леннк- -
-
0
29 квiтня 2015 року обраний Заступником Голови Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-52) iз строком повноважень на три роки.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Пiтер Леннк працює на посадi Члена Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); обiймає посаду Члена Правлiння Raiffeisen CIS Region Holding GmbH (м. Вiдень, Австрiя), Члена Правлiння Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH (м. Вiдень, Австрiя); перебував на посадi Заступника Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 26.04.2011 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
29.04.2015обраноГолова Спостережної радиКарл Зевельда - -
-
0
29 квiтня 2014 року обраний Головою Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-52) iз строком повноважень на три роки.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Карл Зевельда працював: з 1998 р. по 2010 р. Членом Правлiння «Райффайзен Центральбанк Естеррайх АГ» (Австрiя); з 2010 р. по червень 2013 р. Заступником Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); з червня 2013 р. обiймає посаду Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя). Перебував на посадi Члена з 26.04.2011 р., а з 25.04.2014р. - на посадi Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
29.04.2015припинено повноваженняЧлен Спостережної радиКурт Гайгер - -
-
0
29 квiтня 2015 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-52) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з набранням чинностi Законом України «Про внесення змiн до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках» вiд 04.07.2014 р. №1587-VII, який передбачає обов’язкову наявнiсть незалежних членiв у складi ради банку.

Курт Гайгер перебував на посадi Члена Спостережної ради Банку 5 рокiв 6 мiсяцiв; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
29.04.2015припинено повноваженняЧлен Спостережної радиМартiн Грюль- -
-
0
29 квiтня 2015 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-52) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з набранням чинностi Законом України «Про внесення змiн до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках» вiд 04.07.2014 р. №1587-VII, який передбачає обов’язкову наявнiсть незалежних членiв у складi ради банку.

Мартiн Грюль перебував на посадi Члена Спостережної ради Банку 9 рокiв 4 мiсяцi; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
29.04.2015припинено повноваженняЧлен Спостережної радиАрiс Богданерiс - -
-
0
29 квiтня 2015 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-52) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з набранням чинностi Законом України «Про внесення змiн до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках» вiд 04.07.2014 р. №1587-VII, який передбачає обов’язкову наявнiсть незалежних членiв у складi ради банку.

Арiс Богданерiс перебував на посадi Члена Спостережної ради Банку 9 рокiв 4 мiсяцi; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
29.04.2015припинено повноваженняГолова Спостережної радиКарл Зевельда - -
-
0
29 квiтня 2015 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-52) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з набранням чинностi Законом України «Про внесення змiн до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках» вiд 04.07.2014 р. №1587-VII, який передбачає обов’язкову наявнiсть незалежних членiв у складi ради банку.

Карл Зевельда перебував на посадi Члена, а з 25 квiтня 2014 року Голови Спостережної ради Банку 4 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
29.04.2015припинено повноваженняЗаступник Голови Спостережної радиПiтер Леннк- -
-
0
29 квiтня 2015 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-52) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з набранням чинностi Законом України «Про внесення змiн до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках» вiд 04.07.2014 р. №1587-VII, який передбачає обов’язкову наявнiсть незалежних членiв у складi ради банку.

Пiтер Леннк перебував на посадi Заступника Голови Спостережної ради Банку 4 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
29.04.2015припинено повноваженняЧлен Спостережної радиГерберт Степiч- -
-
0
29 квiтня 2015 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-52) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з набранням чинностi Законом України «Про внесення змiн до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках» вiд 04.07.2014 р. №1587-VII, який передбачає обов’язкову наявнiсть незалежних членiв у складi ради банку.

Герберт Степiч перебував на посадi Голови, а з 25 квiтня 2014 року Члена Спостережної ради Банку 9 рокiв 4 мiсяцi; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.