Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СМАРТБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04107 мiсто Київ вулиця Лук"янiвська, будинок 1, Лiтера "А"
4. Код за ЄДРПОУ37176171
5. Міжміський код та телефон, факс(044)237-03-45 (044)237-03-45
6. Електронна поштова адресаoyaremenko@smartbank.kiev.ua
7. в.о Голови ПравлiнняТерент"єв Дмитро Робертович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
24.04.2015обраноЧлен Наглядової ради Laurentiu BUJDOVEANU (Лауренциу Буждовеану)
не надав згоду на розкриття паспортних даних
0
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУАТ «СМАРТБАНК» (надалi по тексту «Банк») прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 24 квiтня 2015 року) до складу Наглядової Ради обрати:
Члена Наглядової ради - Laurentiu BUJDOVEANU (Лауренциу Буждовеану)-не надав згоду на розкриття паспортних даних, часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади консультант з економiчних питань, директор товариства. Обраний на строк 3 роки або дострокового припинення повноважень.
Змiни у персональному складi вiдбуваються згiдно ЗУ "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
24.04.2015обраноЧлен Наглядової ради REGALASIG PLUS SRL ( ТОВ Регаласiг Плюс) 32678142
юридична особа, зареєстрована за законодавством Румунiї
0
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУАТ «СМАРТБАНК» (надалi по тексту «Банк») прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 24 квiтня 2015 року) до складу Наглядової Ради обрати:
Члена Наглядової ради - REGALASIG PLUS SRL (ТОВ Регаласiг Плюс), юридична особа, зареєстрована за законодавством Румунiї, номер реєстрацiї юридичної особи в країнi її мiсцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента) 32678142, в особi уповноваженої особи – Моснега Євгенiя (MOSNEAGA EUGENIU), громадянин Румунiї, паспорт серiї РЕ ROU № 051020971 виданий 05.10.2011р.(дiйсний до 05.10.2016р.) органом IASI., ТОВ Регаласiг Плюс часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Уповноважена особа Моснега Євгенiй часткою в статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо займаних посад не надана.
Член наглядової ради ТОВ Регаласiг Плюс обраний на строк 3 роки або дострокового припинення повноважень.
Змiни у персональному складi вiдбуваються згiдно ЗУ "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
24.04.2015припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиБагатько Юлiя Едуардiвна
не надала згоду на розкриття паспортних даних
9.1667
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУАТ «СМАРТБАНК» (надалi по тексту «Банк») прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 24 квiтня 2015 року) достроково припинити повноваження членiв Спостережної ради:
Члена Спостережної ради - Багатько Юлiї Едуардiвни (не надала згоду на розкриття паспортних даних), володiє 27500 простих iменних акцiй (9,1667% у статутному капiталi Банку), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 18.08.2014 по 24.04.2015рр. Обрана на строк 3 роки або дострокового припинення повноважень.
Змiни у персональному складi вiдбуваються згiдно ЗУ "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
24.04.2015припинено повноваженняЧлен Спостережної РадиСiгорських Сергiй Володимирович
не надав згоду на розкриття паспортних даних
9.1667
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУАТ «СМАРТБАНК» (надалi по тексту «Банк») прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 24 квiтня 2015 року) достроково припинити повноваження членiв Спостережної ради:
Члена Спостережної ради - Сiгорських Сергiя Володимировича (не надав згоду на розкриття паспортних даних), володiє 27500 простих iменних акцiй (9,1667% у статутному капiталi Банку), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.08.2014 по 24.04.2015рр. Обраний на строк 3 роки або дострокового припинення повноважень.
Змiни у персональному складi вiдбуваються згiдно ЗУ "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
24.04.2015припинено повноваженняГолова Спостережної РадиФедотов Сергiй Володимирович
не надав згоду на розкриття паспортних даних
0
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУАТ «СМАРТБАНК» (надалi по тексту «Банк») прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 24 квiтня 2015 року) достроково припинити повноваження членiв Спостережної ради:
Голови Спостережної ради - Федотова Сергiя Володимировича (не надав згоду на розкриття паспортних даних), часткою у статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.08.2014 по 24.04.2015рр. Обраний на строк 3 роки або дострокового припинення повноважень.
Змiни у персональному складi вiдбуваються згiдно ЗУ "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
24.04.2015обраноЧлен Наглядової радиБагатько Юлiя Едуардiвна
не надала згоди на розкриття паспортних даних
9.1667
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУАТ «СМАРТБАНК» (надалi по тексту «Банк») прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 24 квiтня 2015 року) до складу Наглядової Ради обрати:
Члена Наглядової ради - Багатько Юлiю Едуардiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних), володiє 27500 простих iменних акцiй (9,1667% у статутному капiталi Банку), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх пяти рокiв обiймала посади заступника та Першого заступника Голови Правлiння банку, член Правлiння банку, члена Спостережної ради. Обрана на строк 3 роки або дострокового припинення повноважень.
Змiни у персональному складi вiдбуваються згiдно ЗУ "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
24.04.2015обраноЧлен Наглядової РадиСiгорських Сергiй Володимирович
не надав згоду на розкриття паспортних даних
9.1667
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУАТ «СМАРТБАНК» (надалi по тексту «Банк») прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 24 квiтня 2015 року) до складу Наглядової Ради обрати:
Члена Наглядової ради - Сiгорських Сергiя Володимировича (не надав згоду на розкриття паспортних даних), володiє 27500 простих iменних акцiй (9,1667% у статутному капiталi Банку), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посаду директор з розвитку, член Спостережної ради. Обраний на строк 3 роки або дострокового припинення повноважень.
Змiни у персональному складi вiдбуваються згiдно ЗУ "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".
24.04.2015обраноГолова Наглядової РадиФедотов Сергiй Володимирович
не надав згоду на розкриття паспортних даних
0
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПУАТ «СМАРТБАНК» (надалi по тексту «Банк») прийнято рiшення (Протокол № 1 вiд 24 квiтня 2015 року) до складу Наглядової Ради обрати:
Голову Наглядової ради - Федотова Сергiя Володимировича (не надав згоду на розкриття паспортних даних), часткою у статутному капiталi Банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади: Заступник Голови Правлiння банку, Голова Правлiння банкуГолова Спостережної ради. Обраний на строк 3 роки або дострокового припинення повноважень.
Змiни у персональному складi вiдбуваються згiдно ЗУ "Про банки i банкiвську дiяльнiсть".