Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Одеський завод шампанських вин"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента65058 м.Одеса Французський б-р, буд.36
4. Код за ЄДРПОУ32224466
5. Міжміський код та телефон, факс00(048)7344801,630414 630414
6. Електронна поштова адресаOffice@oswc.com.ua
7. Голова ПравлiнняЧерненко Сергiй Олександрович

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

№ з/пДата прийняття рішенняНазва органу, який прийняв рішення про викуп емітентом власних акційКількість акцій, що підлягають викупу (штук)Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупуНомер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупуНайменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу Частка від розміру статутного капіталу (у відсотках)
12345678
123.04.2015Загальнi збори12638312014.02.201516/1/2015НКЦПФР79.968
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення щодо викупу власних акцiй - 23.04.2015р. Назва уповноваженого органу, який прийняв рiшення щодо викупу власних акцiй - Загальнi збори Перiод викупу (дата початку й закiнчення викупу) та порядок викупу - з 24.04.2015р. по 25.05.2015р. Викуп проводиться у вiдповiдностi до вимог абз.2 п.2 ст.66 ЗУ "Про акцiонернi товариства" у окремо визначеного акцiонера. Iнформацiя про мету викупу акцiй - викуп здiйснюється з метою подальшого анулювання, порядок визначення цiни акцiй, якi викупаються, iз зазначенням факторiв, якi враховуються при визначеннi цiни акцiй, та ступеня їх впливу - цiна акцiй, якi викупаються, визначалася iз зазначенням факторiв, якi враховуються при визначеннi цiни акцiй, та ступеня їх впливу, вiдповiдно до вимог ст.8 Закону України "Про акцiонернi товариства" суб'єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "ЕОС", код за ЄДРПОУ 30256674. Номiнальна та ринкова вартiсть акцiй - номiнальна та ринкова вартiсть одноєї акцiї дорiвнює 0,28 грн.; Прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю року, який передував датi прийняття рiшення про викуп акцiй - прибутку немає. Категорiя, тип, форма iснування i кiлькiсть акцiй, що пiдлягають викупу - акцiї простi iменнi, форма iснування бездокументарна Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй, що пiдлягають викупу, до статутного капiталу - 79,968% Найменування юридичних осiб або зазначається "Фiзична особа", якщо iнформацiя виникла щодо власника - фiзичної особи, акцiонерiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй станом до викупу акцiй - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВИНФОРТ" (код ЄДРПОУ 30704028, мiсцезнаходження 65012, м.Одеса, пров.Катаєва, буд.3.), що володiє 157 968 901 шт. акцiй Товариства, що складає 99,954% у загальнiй кiлькостi акцiй станом до викупу акцiй; Прiзвище, iм'я та по батьковi членiв наглядової ради та/або виконавчого органу, у яких викуповуються акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй, якими вони володiють, та частки у загальнiй кiлькостi акцiй станом до викупу акцiй - вiдсутнi Дата викупу власних акцiй, їх тип, кiлькiсть, частка вiд статутного капiталу (якщо емiтент володiє ранiше викупленими власними акцiями) - викуплених акцiй у Товариства немає. Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, що пiдлягають викупу, та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску акцiй, що пiдлягають викупу - дата реєстрацiї "14" лютого 2015 року, номер 16/1/2015, видане НКЦПФР.