Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
15.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "КIНТО"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 м. Київ Львiвська площа, 8-Б
4. Код за ЄДРПОУ16461855
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 246 73 50 (044) 235 58 75
6. Електронна поштова адресаkinto@kinto.com
7. Голова Правлiння - ПрезидентОксанiч Сергiй Михайлович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
131.03.201514.04.2015"фiзична особа"--33.934.02
14.04.2015 р. Емiтент отримав вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв, з якого стало вiдомо, що на рахунках власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Емiтента вiдбулися такi змiни:
пакет власника – «фiзичної особи» збiльшився з 7 533 075 штук акцiй (33,90 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй) до 7 558 375 штук акцiй (34,02 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй).
Особа, що вказана нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вказана в повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством: Голова Правлiння – Президент ПрАТ «КIНТО» Оксанiч Сергiй Михайлович.