Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
09.04.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України»
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Госпiтальна, 12-г
4. Код за ЄДРПОУ00032129
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 247-86-44 (044) 247-86-44
6. Електронна поштова адресаOhonenkoSV@oschadbank.ua
7. Заступник голови правлiнняДрачко-Єрмоленко Є.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
08.04.2015обранозаступник голови наглядової радиШевальов Артем Валентинович- -
-
0
Згiдно рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» про прийняття рiшення методом вiдкритого голосування прийнято рiшення про обрання заступника голови наглядової ради АТ "Ощадбанк" (протокол № 3 вiд 08 квiтня 2015 року).
Наглядова рада вирiшила: обрати заступником голови наглядової ради АТ "Ощадбанк" Шевальова Артема Валентиновича.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку- п’ять рокiв.
Стосовно iнших посад, якi обiймла особа протягом останнiх п'яти рокiв iнформацiя вiдсутня.
08.04.2015припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Диба Михайло Iванович- -
-
0
Згiдно рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» про прийняття рiшення методом вiдкритого голосування (протокол № 3 вiд 08 квiтня 2015 року) достроково припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк" Диби Михайла Iвановича.
На посадi члена ревiзiйної комiсiї перебував з 10.06.2014 року.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.
08.04.2015обраноголова наглядової ради Греба Роман Володимирович- -
-
0
Згiдно рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» про прийняття рiшення методом вiдкритого голосування прийнято рiшення про обрання голови наглядової ради АТ "Ощадбанк" (протокол № 3 вiд 08 квiтня 2015 року).
Наглядова рада вирiшила: обрати головою наглядової ради АТ "Ощадбанк" Гребу Романа Володимировича.
Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє. Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку- п’ять рокiв.
Стосовно iнших посад, якi обiймла особа протягом останнiх п'яти рокiв iнформацiя вiдсутня.
08.04.2015призначеночлен ревiзiйної комiсiї Лiвий Iван Зеновiйович- -
-
0
Згiдно рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» про прийняття рiшення методом вiдкритого голосування прийнято рiшення про призначення персонального складу ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк" (протокол № 3 вiд 08 квiтня 2015 року).
Наглядова рада вирiшила: затвердити персональний склад ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк": Лiвий Iван Зеновiйович - член ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк".
Згiдно п. 2.1. Положення про ревiзiйну комiсiю вiдкритого акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», затвердженого рiшенням наглядової ради ВАТ «Ощадбанк» вiд 18 листопада 2003 року (протокол № 5), ревiзiйна комiсiя Банку утворюється в складi трьох осiб строком на три роки на пiдставi рiшення наглядової ради, у тому числi за поданням голови правлiння Банку. Стосовно iнших посад, якi обiймла особа протягом останнiх п'яти рокiв iнформацiя вiдсутня. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.
08.04.2015призначеночлен ревiзiйної комiсiї Дуда Володимир Петрович- -
-
0
Згiдно рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» про прийняття рiшення методом вiдкритого голосування прийнято рiшення про призначення персонального складу ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк" (протокол № 3 вiд 08 квiтня 2015 року).
Наглядова рада вирiшила: затвердити персональний склад ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк": Дуда Володимир Петрович - член ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк".
Згiдно п. 2.1. Положення про ревiзiйну комiсiю вiдкритого акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», затвердженого рiшенням наглядової ради ВАТ «Ощадбанк» вiд 18 листопада 2003 року (протокол № 5), ревiзiйна комiсiя Банку утворюється в складi трьох осiб строком на три роки на пiдставi рiшення наглядової ради, у тому числi за поданням голови правлiння Банку. Стосовно iнших посад, якi обiймла особа протягом останнiх п'яти рокiв iнформацiя вiдсутня. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.
08.04.2015призначеноголова ревiзiйної комiсiїВойцеховська Свiтлана Михайлiвна - -
-
0
Згiдно рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» про прийняття рiшення методом вiдкритого голосування прийнято рiшення про призначення персонального складу ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк" (протокол № 3 вiд 08 квiтня 2015 року).
Наглядова рада вирiшила: затвердити персональний склад ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк": Войцеховську Свiтлану Михайлiвну - член ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк", а також призначити головою ревiзiйної комiсiї АТ "Ощадбанк" Войцеховську Свiтлану Михайлiвну.
Згiдно п. 2.1. Положення про ревiзiйну комiсiю вiдкритого акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», затвердженого рiшенням наглядової ради ВАТ «Ощадбанк» вiд 18 листопада 2003 року (протокол № 5), ревiзiйна комiсiя Банку утворюється в складi трьох осiб строком на три роки на пiдставi рiшення наглядової ради, у тому числi за поданням голови правлiння Банку. Стосовно iнших посад, якi обiймла особа протягом останнiх п'яти рокiв iнформацiя вiдсутня. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi не володiє.