Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
13.03.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ТРIЙКА IНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49051 мiсто Днiпропетровськ вулиця Винокурова, будинок 5
4. Код за ЄДРПОУ38103607
5. Міжміський код та телефон, факс0567894207 0567894207
6. Електронна поштова адресаinbox@triykainvest.com
7. Директор Санжаровський Андрiй Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
12.03.2015обраноГолова Наглядової РадиЧумак Павло Романович- -
-
0
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради вiд 12.03.2015 року (Протокол б/н вiд 12.03.2015р.) обрано на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Чумака Павла Романовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа - Ревiзор, Член Наглядової Ради, Головний бухгалтер, Голова Наглядової ради.
12.03.2015обраноРевiзорЧетверик Тетяна Анатолiївна- -
-
0
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 12.03.2015 року (Протокол №1 вiд 12.03.2015р.) Обрано (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду Ревiзора Товариства - Четверик Тетяну Анатолiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа – Генеральний директор, Директор, член Наглядової ради, Ревiзор, Голова Правлiння.
12.03.2015обраночлен Наглядової РадиТкачук Олександр Юрiйович- -
-
0
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 12.03.2015 року (Протокол №1 вiд 12.03.2015р.) Обрано (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товариства - Ткачук Олександра Юрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа – член Наглядової ради.
12.03.2015обраночлен Наглядової РадиТкачук Вiкторiя Олегiвна- -
-
0
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 12.03.2015 року (Протокол №1 вiд 12.03.2015р.) Обрано (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товариства - Ткачук Вiкторiю Олегiвну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа –бухгалтер ,Член наглядової ради.
12.03.2015обраночлен Наглядової Ради Чумак Павло Романович- -
-
0
Дата вчинення дiї: 12.03.2015р.
Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ТРIЙКА IНВЕСТ" (надалi за текстом - Товариство), якi вiдбулись 12.03.2015 року (Протокол №1 вiд 12.03.2015р.) Обрано (переобрано у той самий орган Товариства) на посаду члена Наглядової Ради Товариства - Чумака Павла Романовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями Товариства. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi ранiше обiймала особа – Ревiзор, Член Наглядової Ради, Головний бухгалтер, Голова Наглядової ради.