Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.03.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Легбанк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 Київ Жилянська, 27
4. Код за ЄДРПОУ14291780
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 287-59-70 287-59-70
6. Електронна поштова адресаlegbank@legbank.kiev.ua
7. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністраціїКоваленко О.В.

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

№ з/пДата прийняття рішенняНазва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідаціїНаявність у емітента кредиторів (так/ні)
1234
127.02.15Виконавча дирекцiя Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiбтак
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 26.02.2015 № 135 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕГБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) прийнято рішення від 27.02.2015 № 41 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ЛЕГБАНК» та призначено уповноваженою особою Фонду на лiквiдацiю ПАТ «ЛЕГБАНК» провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Коваленка Олександра Володимировича строком на 1 рiк з 27.02.2015 р. по 26.02.2016 р. включно. За даними річної фінансової звiтностi ПАТ «ЛЕГБАНК» за 2013 рiк, пiдтвердженої аудиторським висновком (звiтом) Аудиторської фірми у вигляді ТОВ «Інтер-аудит» станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року: вартiсть чистих активiв - 144 671 тис. грн., сума зобов’язань - 669 308 тис.грн., розмiр власного капiталу - 144 671 тис. грн. ПАТ «ЛЕГБАНК» не має можливостi надати iнформацiю щодо вартостi чистих активiв, суми зобов'язань й розмiру власного капiталу станом на 31.12.2014р., оскiльки данi рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк не були пiдтвердженi аудиторським висновком (звiтом) на дату прийняття рiшення про лiквiдацiю емiтента. Кредиторами банку є юридичнi та фiзичнi особи. За прогнозними даними - активiв Банку недостатньо для розрахунку за його зобов`язаннями, тому вiдсутня сума, яка могла б залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв Банку та розподiлена мiж акцiонерами Банку. Процес лiквiдацiї Банку та процедура задоволення вимог кредиторiв здiйснюється на пiдставi вимог Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб».