Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.03.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Хiммет"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м. Днiпропетровськ вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1
4. Код за ЄДРПОУ33473408
5. Міжміський код та телефон, факс(056)373-97-93 (056)373-97-93
6. Електронна поштова адресаchimmet@academy.in.ua
7. ДиректорПашковська Олена Миколаївна

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
131.12.201427.02.2015Публiчне акцiонерне товариство "Тера-Iнвест"3449705835.79850
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIММЕТ» (далi – Товариство) повiдомляє, що 27.02.2015р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий реєстр власникiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчне акцiонерне товариство «Тера-Iнвест» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 34497058) становив 35,7985% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй Товариства пакет простих iменних акцiй ПАТ «Тера-Iнвест» становить 0% голосуючих акцiй Товариства.

Оскiльки у реєстрi власникiв не вказано, дату переходу прав власностi на цiннi папери, то у полi "дата змiни" вказується дата на яку складений реєстр.