Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.02.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01004 м.Київ вул. Пушкiнська, 42/4
4. Код за ЄДРПОУ14361575
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 392 70 14 (044) 392 70 14
6. Електронна поштова адресаYuliia.Fedorenko@credit-agricole.ua
7. Голова ПравлiнняЧемерис Євгенiя Семенiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.02.2015призначеноВ.о. Голови ПравлiнняЧемерис Євгенiя Семенiвна- -
-
0
Спостережною радою Банку 26.02.2015 року було прийнято рiшення обрати (призначити) Чемерис Євгенiю Семенiвну виконуючою обов’язки Голови Правлiння Банку з 03.03.2015 року до дати вступу Пьотровскi Жана-Поля, Марселя, Дезiре на посаду Голови Правлiння (пiсля отримання вiдповiдної письмової згоди Нацiонального банку України вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"). Чемерис Євгенiя Семенiвна не володiє акцiями Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi; згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Правлiння Банку; В.о. Голови Правлiння Банку.
26.02.2015призначеноГолова ПравлiнняПьотровскi Жан-Поль, Марсель, Дезiре- -
-
0
Спостережною радою Банку 26.02.2015 року було прийнято рiшення обрати (призначити) Пьотровскi Жана-Поля, Марселя, Дезiре на посаду Голови Правлiння Банку з 03.03.2015 року строком на п’ять рокiв вiдповiдно до статуту Банку. Пьотровскi Жан-Поль, Марсель, Дезiре не володiє акцiями Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi; згоди на розкриття паспортних даних не надано. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник Голови Правлiння Банку; Вiце-Президент АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК ПОЛЬЩА", заступник вiдповiдальної посадової особи за розвиток бiзнесу КРЕДI АГРIКОЛЬ в Польщi.
26.02.2015звільненоГолова ПравлiнняЧемерис Євгенiя Семенiвна - -
-
0
Спостережною радою Банку 26.02.2015 року було прийнято рiшення припинити повноваження (звiльнити) Голову Правлiння Банку – Чемерис Євгенiю Семенiвну з 02.03.2015 року. Чемерис Євгенiя Семенiвна не володiє акцiями Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi; згоди на розкриття паспортних даних не надано. На посадi Голови Правлiння Банку перебувала з 19.11.2012 року.
26.02.2015звільненоЗаступник Голови ПравлiнняПьотровскi Жан-Поль, Марсель, Дезiре- -
-
0
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (надалi – "Банк") 26.02.2015 року було прийнято рiшення припинити повноваження (звiльнити) Заступника Голови Правлiння Банку – Пьотровскi Жана-Поля, Марселя, Дезiре з 02.03.2015 року. Пьотровскi Жан-Поль, Марсель, Дезiре не володiє акцiями Банку; немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi; згоди на розкриття паспортних даних не надано. На посадi Заступника Голови Правлiння Банку перебував з 27.10.2014 року.