Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента69076 м.Запорiжжя вул.Георгiя Сапожнiкова,6
4. Код за ЄДРПОУ00377511
5. Міжміський код та телефон, факс(061) 241-20-42 (0612) 42-57-44
6. Електронна поштова адресаvasiliy.sidorenko@carlsberg.ua
7. Генеральний директорШевченко Євген Вiкторович

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1делістингПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА"Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 02.02.2015Акція проста1102243291410001.03.2011116/1/11Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуАкція проста бездокументарна іменна
Акцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" (надалi - емiтент) з 02 лютого 2015 року виключенi з бiржового реєстру ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" та переведенi в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку, про що емiтенту стало вiдомо 02.02.2015р. згiдно листа № 4286/01/15. Дата дiї: 02.02.2015р. Дiя: делiстинг. Найменування фондової бiржi: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БIРЖА". Вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiї номiнальною вартiстю 1,00 (одна гривня 00 коп.) кожна в кiлькостi 1 022 432 914 (один мiльярд двадцять два мiльйони чотириста тридцять двi тисячi дев'ятсот чотирнадцять) штук. Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв: 100%. Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - дата: 01.03.2011р., реєстрацiйний номер: 116/1/11, орган, що здiйснив реєстрацiю: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування. Дата рiшення та найменування фондової бiржi, яка прийняла рiшення про делiстинг цiнних паперiв емiтента: рiшення про делiстинг прийнято Котирувальною комiсiєю ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 30.01.2015р. № 1490 на пiдставi п.17.3.1 Правил торгiвлi бiржi у зв'язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам. Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв: з бiржового реєстру виключенi всi простi iменнi акцiї, емiтованi Товариством. Iнших цiнних паперiв, крiм простих iменних акцiй, емiтент не випускав. Дата рiшення та найменування фондової бiржi, яка прийняла рiшення про делiстинг цiнних паперiв емiтента: рiшення про делiстинг прийнято Котирувальною комiсiєю ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 30.01.2015р. № 1490. на пiдставi п.17.3.1 Правил торгiвлi бiржi у зв'язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам. Дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi: з 02 лютого 2015 року. Причини делiстингу цiнних паперiв: рiшення про делiстинг цiнних паперiв прийнято на пiдставi п.17.3.1 Правил торгiвлi бiржi у зв'язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам (середньомiсячна вартiсть бiржових контрактiв, наявнiсть бiржового курсу), визначеним п.4.1 "Положення про функцiонування фондових бiрж", затвердженого Рiшенням НКЦПФР № 1688 вiд 22.11.2012р.