Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.01.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Дельта Банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01133 мiсто Київ Щорса 36-Б
4. Код за ЄДРПОУ34047020
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 391-51-13 (044) 499-28-45
6. Електронна поштова адресаO.Krasovska@deltabank.com.ua
7. Голова Ради ДиректорiвПопова Олена Юрiївна

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1делістингПАТ "Фондова бiржа "ПФТС"Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 23.01.2015Облігація підприємства відсоткова2435000002435006.5326.01.2015178/2/11НКЦПФРОблігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна
Дата дiї, дiя (лiстинг/делiстинг або змiна рiвня лiстингу), найменування фондової бiржi, вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: 23.01.2015 р., делiстинг, ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС», облiгацiї пiдприємств iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) бездокументарної форми iснування серiї V номiнальною вартiстю 1 000 грн. 00 коп., загальною кiлькiстю 243 500 шт. на загальну номiнальну вартiсть 243 500 000 грн. 00 коп.;
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках): 100%;
Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Свiдоцтво НКЦПФР № 178/2/11, дата реєстрацiї – 23.11.2011р., дата видачi – 19.12.2011р.;
Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: - ;
Дата рiшення та уповноважений орган емiтента або найменування фондової бiржi, якi прийняли рiшення про делiстинг цiнних паперiв емiтента або змiну рiвня лiстингу: рiшення ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» №150123/00002 вiд 23.01.2015р.;
Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв:
- облiгацiї iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) бездокументарної форми iснування (серiя А1) - 100 000 шт.
- облiгацiї iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) бездокументарної форми iснування (серiя В1) - 100 000 шт.
- облiгацiї iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) бездокументарної форми iснування (серiя С1) - 100 000 шт.
- облiгацiї iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) бездокументарної форми iснування (серiя W) - 100 000 шт.
- облiгацiї iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) бездокументарної форми iснування (серiя X) - 100 000 шт.
- облiгацiї iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) бездокументарної форми iснування (серiя Y) - 100 000 шт.
- облiгацiї iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) бездокументарної форми iснування (серiя Z) - 100 000 шт.
Власники облiгацiй АТ «Дельта Банк» мають наступнi права:
- купувати та продавати облiгацiї на вторинному та позабiржовому ринках цiнних паперiв;
- отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при настання строку їх погашення;
- отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного вiдсоткового перiоду;
- здiйснювати iншi операцiї з облiгацiями, що не суперечать чинному законодавству України;
В разi делiстингу зазначається дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi, та причини їх делiстингу: 26.01.2015р., п. 5.22.9 Правил ПФТС.