Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.12.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03150 м.Київ вул. Горького. 127
4. Код за ЄДРПОУ00032112
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 247-89-81 247-89-81
6. Електронна поштова адресаederevyanko@hq.eximb.com
7. Член ПравлінняВ.О. Руда

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/пДата прийняття рішенняВид цінних паперів, що розміщуютьсяКількість цінних паперів, що розміщуються (штук)Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)Частка від статутного капіталу (у відсотках)
123456
129.12.2014Акція проста34198794999999.89330
Кабінетом Міністрів України (Постанова № 713 від 29 грудня 2014р.) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", а саме про збільшення статутного капіталу на суму 4 999 999 893,16 гривні шляхом випуску 3 419 879 нових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення (публiчний, приватний): акцiї простi iменнi у кiлькостi 3 419 879 штук на суму 4 999 999 893,16 гривні, спосiб розмiщення - приватний
Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй. У разi розмiщення акцiй зазначається їх номiнальна вартiсть та цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення: статутний капiтал збiльшується на суму 4 999 999 893,16 гривні шляхом випуску 3 419 879 додаткових акцiй номiнальною вартiстю 1 462,04 гривень. Цiна розмiщення дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiй.
Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 130%
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: Сто вiдсоткiв акцiй належать засновнику АТ "Укрексімбанк" - Державi в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Держава здiйснює та реалiзує повноваження власника щодо акцiй, якi їй належить у статутному капiталi Банку, через органи управлiння Банку.
Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата акцiй Банку здiйснюється у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2014 № 713 "Про збiльшення статутного капiталу публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" та внесення змiн до його Статуту" облiгацiями внутрiшньої державної позики в розмірі 5 000 000 000 гривень із строком обігу 10 років та відсотковою ставкою доходу на рівні 9,5 відсотка річних. Різницю між номінальною вартістю облігацій внутрішньої державної позики та номінальною вартістю випущених акцій у сумі 106,84 гривні буде перераховано до державного бюджету.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: збiльшення статутного капiталу публiчного акцiонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України".
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.