Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
16.12.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України»
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Госпiтальна, 12-г
4. Код за ЄДРПОУ00032129
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 247-86-44 (044) 247-86-44
6. Електронна поштова адресаOhonenkoSV@oschadbank.ua
7. Заступник голови правлiння Драчко-Єрмоленко Є.В.

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/пДата прийняття рішенняВид цінних паперів, що розміщуютьсяКількість цінних паперів, що розміщуються (штук)Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)Частка від статутного капіталу (у відсотках)
123456
115.12.2014Акція проста99991159884000063.37
Вiдповiдно до Протоколу № 10 наглядової ради публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" про прийняття рiшення методом опитування вiд 15 грудня 2014 року наглядова рада вирiшила:
На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 листопада 2014 року № 633 «Про збiльшення статутного капiталу публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" та внесення змiн до його Статуту» здiйснити емiсiю додаткових акцiй публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" iснуючої номiнальної вартостi.
Вид, тип, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення (публiчний, приватний) – акцiї простi iменнi у кiлькостi 9 999 штук на суму 11 598 840 000,00 гривень; спосiб розмiщення – приватний.
Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй. У разi розмiщення акцiй зазначається їх номiнальна вартiсть та цiна розмiщення iз зазначенням способу її визначення – статутний капiтал збiльшується на суму 11 598 840 000,00 гривень шляхом випуску 9 999 додаткових акцiй номiнальною вартiстю – 1 160 000,00 гривень. Цiна розмiщення дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiй.
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення складає-163,37%.
Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються – Сто вiдсоткiв акцiй належать засновнику АТ „Ощадбанк” – Державi в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Держава здiйснює та реалiзує повноваження власника щодо акцiй, якi їй належить у статутному капiталi Банку, через органи управлiння Банку.
Спосiб оплати цiнних паперiв – оплата акцiй Банку здiйснюється у вiдповiдностi до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.11.2014 № 633 «Про збiльшення статутного капiталу публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" та внесення змiн до його Статуту» облiгацiями внутрiшньої державної позики за їх номiнальною вартiстю шляхом їх зарахування на рахунок Банку.
Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв – збiльшення статутного капiталу публiчного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України".
Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв – можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї – АТ «Ощадбанк» зобов’язується не використовувати внески, отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати, для покриття збиткiв товариства.