Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.11.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01011 м. Київ вул. Лєскова, буд. 9
4. Код за ЄДРПОУ14305909
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 490-88-01 (044) 285-32-31
6. Електронна поштова адресаinfo@aval.ua
7. Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далi – Банк) повiдомляє про закриття (лiквiдацiю) Луганської обласної дирекцiї Банку (далi - Дирекцiя) у зв‘язку iз неможливiстю продовження банкiвської дiяльностi в мiстi Луганськ та iнших окремих районах Луганської областi згiдно Постанови Правлiння Банку № П-247/5 вiд 25.11.2014 р. (далi - Постанова).

З дати Постанови (25.11.2014 р.) припиняються повноваження всiх органiв управлiння Дирекцiї, припиняється дiяльнiсть всiх комiтетiв, комiсiй та робочих груп Дирекцiї, а також втрачають чиннiсть всi рiшення про делегування функцiй Правлiння Банку органам та посадовим особам Дирекцiї. Працiвники Дирекцiї не мають повноважень вчиняти дiї щодо здiйснення банкiвських операцiй та надання банкiвських послуг, на прийняття iнших рiшень з банкiвської дiяльностi вiд iменi Банку, а також не мають права задовольняти вимоги третiх осiб, розпоряджатися майном Банку та здiйснювати розрахунки з вкладниками, кредиторами, працiвниками Банку та iншими третiми особами.

Постановою затверджено План заходiв щодо закриття Дирекцiї та вiдповiдальних осiб за його виконання. Заходи, передбаченi Планом заходiв, мають бути виконанi в строки, визначенi Планом заходiв або визначенi в робочому порядку вiдповiдальними та контролюючими особами/ пiдроздiлами згiдно Плану заходiв, але не пiзнiше 31.05.2015 року.

Iнформацiя щодо Луганської обласної дирекцiї Банку:

1.Повне найменування Дирекцiї: Луганська обласна дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль».

2.Мiсцезнаходження Дирекцiї: Україна, 93401,Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Хiмiкiв (проспект Комсомольський), буд. 46/15.

3. Функцiї Дирекцiї:
Перелiк банкiвських, iнших фiнансових послуг та видiв дiяльностi Дирекцiї викладено в Положеннi про Луганську обласну дирекцiю Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Рiшенням Спостережної Ради Банку (Протокол № СР-10/5 вiд 22.10.2014р.), зокрема:

3.1. На пiдставi банкiвської лiцензiї, виданої Банку Нацiональним банком України, Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати наступнi банкiвськi послуги:
1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола юридичних осiб (крiм банкiв) i фiзичних осiб;
2) вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах, крiм рахункiв банкiв;
3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд iменi, на умовах та на ризик Банку, крiм операцiй з банками.

3.2. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право надавати клiєнтам наступнi фiнансовi послуги:
1) випуск платiжних документiв, платiжних карток, дорожнiх чекiв та/або їх обслуговування, iншi форми забезпечення розрахункiв;
2) виконання функцiй страхового посередника;
3) придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг).

3.3. На пiдставi генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй, виданої Банку Нацiональним банком України, Дирекцiя вiд iменi Банку мала право здiйснювати наступнi валютнi операцiї:
1) неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
2) операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти Банку;
3) ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України, крiм рахункiв банкiв;
4) залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України (крiм операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України);
5)торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України, крiм операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України;
6) залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України (крiм операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України).

3.4. Дирекцiя вiд iменi Банку мала право здiйснювати також дiяльнiсть щодо:
1) зберiгання цiнностей, надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
2) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;
3) здiйснення операцiй з пiдкрiплення/iнкасацiї кас готiвковими коштами, банкiвськими металами та iншими цiнностями;
4) здiйснення операцiй з пiдкрiплення/iнкасацiї банкоматiв;
5) здiйснення операцiй з купiвлi/продажу готiвкових коштiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi, iнших операцiй з готiвкою;
6) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг;
7) реалiзацiї пам’ятних, ювiлейних та iнвестицiйних монет;
8) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
9) приймання пiд заставу та вiдчуження ювелiрних i побутових виробiв з дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння;
10) стягнення (збору) проблемної заборгованостi боржникiв.