Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
20.11.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04073 м. Київ проспект Московський, 16
4. Код за ЄДРПОУ34693790
5. Міжміський код та телефон, факс044 5369210 044 5369216
6. Електронна поштова адресаtng@egb.kiev.ua
7. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю АТ "ЄВРОГАЗБАНК"Ковальов Вiктор Михайлович

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

№ з/пДата прийняття рішенняНазва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідаціїНаявність у емітента кредиторів (так/ні)
1234
118.11.14Виконавча дирекцiя Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб так
Виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (надалi за текстом – Фонд) 18.11.2014 р., на пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 17.11.2014 р. № 725 «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК», було прийнято рiшення №121 "Про початок процедури лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та призначення уповноваженої особи Фонду на лiквiдацiю банку", згiдно з яким процедура лiквiдацiї АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (надалi за текстом - Банк) починається з 18 листопада 2014 року.
Банк має кредиторiв, вимоги яких будуть задоволенi вiдповiдно до реєстру акцептованих вимог кредиторiв Банку.
За даними рiчної фiнансової звiтностi, пiдтвердженої аудиторським висновком (звiтом), станом на 31.12.2013 р. вартiсть чистих активiв, що згiдно з методикою, викладеною у Рiшеннi ДКЦПФР вiд 14.07.2009 р. № 885, тотожна розмiру власного капiталу (усього власного капiталу) та складає 281 668 тис. грн., всього активiв – 3 610 335 тис. грн., всього зобов`язань – 3 328 667 тис. грн.
Активи Банку будуть використанi для задоволення вимог кредиторiв вiдповiдно до процедури лiквiдацiї.
Процес лiквiдацiї Банку та процедура задоволення вимог кредиторiв здiйснюється на пiдставi вимог Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» за № 4452-VI вiд 23.02.2012р.