Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.09.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Дельта Банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01133 Київ Щорса, 36-Б
4. Код за ЄДРПОУ34047020
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 391-51-13 (044) 499-28-45
6. Електронна поштова адресаO.Krasovska@deltabank.com.ua
7. Голова Ради ДиректорiвПопова Олена Юрiївна

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/пДата прийняття рішенняВид цінних паперів, що розміщуютьсяКількість цінних паперів, що розміщуються (штук)Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)Частка від статутного капіталу (у відсотках)
123456
129.09.2014Акція проста233400116700031.31
«29» вересня 2014 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про приватне розмiщення простих iменних акцiй АТ «Дельта Банк» на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Банку (Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку №9 вiд 29.09.2014 р.). Мiсце проведення зборiв: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд.39, 6-й поверх, «Конференц-зал». Кворум 70,606%. З питань: «Збiльшення статутного капiталу АТ «Дельта Банк» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв» та «Про приватне розмiщення акцiй АТ «Дельта Банк» проголосували «за» своїми голосами акцiонери, що дорiвнює 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв Банку та є власниками голосуючих акцiй.
Акцiонери вирiшили збiльшити статутний капiтал АТ «Дельта Банк» з 3 727 000 000,00 гривень до 4 894 000 000,00 гривень за рахунок додаткових внескiв на загальну суму 1 167 000 000,00 (Один мiльярд сто шiстдесят сiм мiльйонiв) гривень шляхом приватного розмiщення додаткових простих iменних акцiй АТ «Дельта Банк» у кiлькостi 233 400 (Двiстi тридцять три тисячi чотириста) штук номiнальною вартiстю 5 000,00 (П’ять тисяч) гривень кожна. Акцiонери затвердили рiшення про приватне розмiщення акцiй АТ «Дельта Банк».
Форма випуску та форма iснування акцiй – бездокументарна.
Розмiщення акцiй буде здiйснюватись за ринковою вартiстю серед акцiонерiв Банку, якi є акцiонерами на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу, та новим учасником шляхом приватного розмiщення акцiй. Вiдповiдно до Звiту про оцiнку, що визначена незалежним оцiнювачем, ринкова вартiсть простих iменних акцiй Банку становить 5 000,00 грн. без ПДВ за одну акцiю.
Права, якi отримують власники акцiй, визначенi чинним законодавством України та Статутом Банку.
Розмiщення акцiй не призведе до змiни власника значного пакета акцiй, суттєвих змiн розмiру часток акцiонерiв та змiни суми прибутку на акцiю, розрахованою за даними фiнансової звiтностi на останню звiтну дату.
Оплата акцiй здiйснюватиметься виключно шляхом грошових внескiв у нацiональнiй валютi (гривнi) на рахунок банку вiдповiдно до вимог чинного законодавства України за рахунок власних грошових коштiв учасникiв розмiщення. Кошти за акцiї можуть перераховуватися юридичними та фiзичними особами у безготiвковiй формi та вноситися фiзичними особами в готiвковiй формi до каси банку. При цьому, для оплати акцiй не допускається використовувати бюджетнi кошти, якщо цi кошти мають iнше цiльове призначення, банкiвськi метали, а також кошти, одержанi в кредит та пiд заставу.
Акцiонер, який має намiр реалiзувати своє переважне право на придбання акцiй, подає до Банку в установлений строк письмову Заяву про придбання акцiй та перераховує на вiдповiдний рахунок кошти в сумi, яка дорiвнює вартостi акцiй, що ним придбаваються. не пiзнiше дня, що передує дню початку розмiщення цiнних паперiв, а саме у строк з «12» листопада по «02» грудня 2014 року включно.
Дата початку першого етапу укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення – «03» грудня 2014 року, дата закiнчення першого етапу укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення – «09» грудня 2014 року. Дата початку другого етапу укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення – «10» грудня 2014 року, дата закiнчення другого етапу укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення – «23» сiчня 2015 року.
На першому етапi укладення договорiв з першими власниками укладаються вiдповiднi Договори купiвлi-продажу простих iменних акцiй додаткової емiсiї Банку з акцiонерами, якi реалiзували своє переважне право на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення, а саме: надали письмовi Заяви та здiйснили повну оплату акцiй, що ними придбаваються вiдповiдно до умов розмiщення акцiй.
Протягом другого етапу укладення договорiв з першими власниками серед учасникiв приватного розмiщення розмiщуються акцiї, що не були реалiзованi протягом строку реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй та вiдносно яких протягом першого етапу укладення договорiв з першими власниками не укладенi вiдповiднi Договори купiвлi–продажу акцiй, в межах оголошеного випуску акцiй.
На пiдставi наданих Заяв укладаються вiдповiднi Договори купiвлi-продажу акцiй, здiйснюється оплата за акцiї, або надається мотивована вiдмова у письмовiй формi.
Спiввiдношення кiлькостi акцiй, якi розмiщуються, до кiлькостi акцiй банку, якi знаходяться в обiгу, на дату прийняття рiшення про розмiщення становить 31,31%.
Спiввiдношення вартостi акцiй, якi знаходяться в обiгу з урахуванням акцiй, якi розмiщуються, до розмiру статутного капiталу банку на дату прийняття рiшення про розмiщення становить 131,31%.
Метою розмiщення акцiй є збiльшення розмiру статутного капiталу для зростання обсягiв активних операцiй Банку, розвитку мережi Банку та пiдвищення фiнансової стабiльностi Банку.
Вiдомостi про кiлькiсть акцiй, якi планує придбати кожен акцiонер окремо та новий учасник розмiщення, вiдсутнi у зв’язку з вiддаленiстю в часi дати початку розмiщення акцiй. Конвертацiя акцiй в iншi цiннi папери не передбачається.