Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
15.09.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Легбанк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 Київ Жилянська, 27
4. Код за ЄДРПОУ14291780
5. Міжміський код та телефон, факс(044)287-95-70 287-95-94
6. Електронна поштова адресаlegbank@legbank.kiev.ua
7. Голова ПравлінняСкотар М.Я.

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/пДата прийняття рішенняВид цінних паперів, що розміщуютьсяКількість цінних паперів, що розміщуються (штук)Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)Частка від статутного капіталу (у відсотках)
123456
112.09.2014Акція проста5000000005000044.84
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЛЕГБАНК» (надалi - Банк), якi відбулися 12 вересня 2014року (Протокол № 52), було прийняте рiшення про збiльшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внескiв на загальну суму 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень шляхом приватного розмiщення 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) штук простих іменних акцiй Банку iснуючої номiнальної вартостi 0,10 (нуль гривень десять копійок) гривень кожна. В результатi розмiщення акцiй статутний капiтал Банку становитиме 161 500 000 (сто шістдесят один мільйон п’ятсот тисяч) гривень, розподiлений на 1 615 000 000 (один мільярд шістсот п'ятнадцять мільйонів) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,10 (нуль гривень десять копійок) гривень кожна. Акцiї розмiщуються за їх ринковою вартiстю – 0,10 (нуль гривень десять копійок) гривень за одну акцiю, яка визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Глобал Апрайзер Груп» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності ФДМ України № 13419/12 від 15.05.2012). Рецензія здійснена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «СІТІ ІНВЕСТ» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності ФДМ України № 13733/12 від 21.08.2012 р.) станом на 07.08.2014 р. та затверджена рішенням Наглядової Ради Банку від 07.08.2014 р. В складі акціонерів Банку відсутні власники істотної участі. На дату прийняття рішення про приватне розміщення (тобто на 12.09.2014): - співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Банку становить 44,84%; - співвідношення загальної суми цінних паперів, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Банку становить 100%. Акції, які Банк планує розмістити, надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Банком в порядку визначеному чинним законодавством України та Статутом Банку; - участь у розподілі прибутку Банку та отримання його частки (дивідендів) в порядку визначеному чинним законодавством України та Статутом Банку; - отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; - отримання інформацію про господарську діяльність Банку; - придбання розміщуваних Банком простих акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення; - розпоряджатися акціями Банку на свій розсуд (продавати, передавати у спадщину, дарувати, передавати в заставу тощо); - реалізовувати інші права, визначені чинним законодавством України та Статутом Банку. Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України - гривні. Метою розміщення акцій є здійснення капіталізації коштів для забезпечення фінансової стабільності в діяльності Банку, підвищення ліквідності та рейтингу по капіталу, отримання додаткових коштів для надання повного спектру банківських послуг у різних сегментах ринку. Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, будуть спрямовані на міжбанківське кредитування, кредитування юридичних та фізичних осіб, надання інших видів банківських послуг відповідно до чинного законодавства України. Рішення про розміщення простих іменних акцій Банку прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів 12.09.2014р. На дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів відсутня інформація щодо прогнозованої кількості акцій, яку планують придбати. Конвертація акцій не передбачена. Усі акціонери мають переважне право на придбання простих іменних акцій Банку, які плануються до розміщення, у кількості пропорційній частці належних їм (акціонерам) простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на дату прийняття позачерговими Загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення акцій.Отримання письмових пiдтверджень про вiдмову акцiонерiв вiд використання свого переважного права на придбання акцiй, умовами розмiщення не передбачається. У випадку неподання акцiонером заяви у строки, встановленi для реалiзацiї акцiонерами їх переважного права на придбання акцiй, вважається, що вiн вiдмовився вiд використання свого переважного права на придбання акцiй.