Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.08.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ТРIЙКА IНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49051 мiсто Днiпропетровськ вулиця Винокурова, будинок 5
4. Код за ЄДРПОУ38103607
5. Міжміський код та телефон, факс(056) 7894207 (056) 7894207
6. Електронна поштова адресаinbox@triykainvest.com
7. ДиректорСанжаровський Андрiй Миколайович

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1делістингПриватне акцiонерне товариство «Приднiпровська фондова бiржа»Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 01.08.2014Акція проста0.2560000000010029.12.2011558/1/11Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуАкція проста бездокументарна іменна
Листом № 43 вiд 01.08.2014 року Приватне акцiонерне товариство «Приднiпровська фондова бiржа» повiдомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ТРIЙКА IНВЕСТ" про проведення 01.08.2014 року процедури делiстингу акцiй простих iменних бездокументарної форми iснування ПАТ "ФК "ТРIЙКА IНВЕСТ", що знаходились у бiржовому реєстрi за другим рiвнем лiстингу
Дiя: делiстинг
Дата дiї (коли емiтенту стало вiдомо про делiстинг його цiнних паперiв): 01.08.2014року
Найменування фондової бiржi: Приватне акцiонерне товариство «Приднiпровська фондова бiржа».
Вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiї простi iменнi , емiтентом яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ТРIЙКА IНВЕСТ", загальною номiнальною вартiстю 150 000 000,00 (Сто п’ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок), у кiлькостi 600 000 000 штук акцiй простих iменних, (номiнальна вартiсть однiєї акцiї 0,25 грн.).
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру випуску цiнних паперiв (у вiдсотках): 100%.
Дата реєстрацiї випуску цiнних паперiв: 29.12.2011 року
Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв: 558/1/11
Мiжнародний iдентифiкацiйний номер ЦП: UA4000133672
Найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiї простi iменнi, бездокументарної форми iснування.
Види, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу: вiдсутнi цiннi папери емiтента, якi продовжують бути у лiстингу
Дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi, та причини їх делiстингу: з 01 серпня 2014 року цiннi папери не котируватимуться на фондовiй бiржi як такi, що знаходяться у в бiржовому реєстрi за другим рiвнем лiстингу.
Прийнято рiшення Котирувальною комiсiєю Приднiпровської фондової бiржi 01.08.2014р. про делiстинг акцiй простих iменних ПАТ "ФК "ТРIЙКА IНВЕСТ", що знаходились у в бiржовому реєстрi за другим рiвнем лiстингу, у зв’язку iз невiдповiднiстю цiнних паперiв умовам перебування у бiржовому реєстрi за другим рiвнем лiстингу на пiдставi невиконання мiнiмальної кiлькостi укладених бiржових контрактiв за пiдсумками липня 2014 року. Пiсля проведеної процедури делiстингу акцiй простих iменних, акцiї ПАТ "ФК "ТРIЙКА IНВЕСТ" знаходяться у бiржовому списку Приднiпровської фондової бiржi за категорiєю позалiстингових цiнних паперiв.
Права, що надаються власникам акцiй: Кожною простою акцiєю Товариства акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: 1) участь в управлiннi Товариством; 2) отримання дивiдендiв; 3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi; 4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства. Акцiонери Товариства можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв та Товариства. Кожний акцiонер Товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рiшення про: 1) злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл Товариства, змiну його типу з публiчного на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) змiну розмiру статутного капiталу Товариства.