Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
05.06.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ площа I.Франка, 5
4. Код за ЄДРПОУ00131305
5. Міжміський код та телефон, факс(044)207-61-49 (044)207-67-43
6. Електронна поштова адресаvku@kievenergo.com.ua
7. Генеральний директор О.В. Фоменко

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
128.05.201404.06.2014ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК»3422532518.300818.3036
04 червня 2014 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО» отримало вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за акцiями/доходу за цiнними паперами станом на 30.05.2014 року, та розпорядження про виконання облiкової операцiї переказу цiнних паперiв з вiдмiткою про його виконання 28.05.2014.
Згiдно зазначених документiв було змiнено (збiльшено) пакет акцiй акцiонера, що володiє бiльше нiж 10 вiдсотками акцiй ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», а саме ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК» (код за ЄДРПОУ 34225325; мiсцезнаходження: Україна, 83001 м. Донецьк, бул. Шевченка, 11).
Розмiр пакету акцiй до змiн становив 19 831 502 акцiй ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що складало 18,3008% голосуючих акцiй Товариства.
Розмiр пакету акцiй з урахуванням змiни становить 19 834 502 акцiї ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», що складає 18,3036% голосуючих акцiй Товариства.