Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Продцентр"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента10029 м. Житомир вул. Котовського, буд.61
4. Код за ЄДРПОУ01549863
5. Міжміський код та телефон, факс0412 361275 0412 374303
6. Електронна поштова адресаprodcentr@emzvit.com.ua
7. ДиректорГанна Костянтинiвна Толоконнiкова

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.05.2014обраноДиректорТолоконнiкова Ганна Костянтинiвнад/н д/н
д/н
33.68318
Толоконнiкова Ганна Костянтинiвна обрана 30.05.2014 року на посаду директора Товариства за рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової ради №5 вiд 30.05.2014 р.) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33.68318%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади голови правлiння, директора. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
30.05.2014припинено повноваженняДиректорТолоконнiкова Ганна Костянтинiвнад/н д/н
д/н
33.68318
В зв"язку з закiнченням термiну обрання 30.05.2014 року припиненi повноваження директора Товариства Толклннiкової Ганни Костянтинiвни за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №5 вiд 30.05.2014 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 33.68318%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi директора Товариства перебувала з 01.06.2011 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.