Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго", Відкрите акціонерне товариство. Відомості про зміну складу посадових осіб АК "Київенерго"

Дата здійснення дії: 16.10.2008
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, вул. Івана Франка, 5
Голова правлінняСоколовський Едуард Степанович

Відповідно до додатку 14
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів

Повне найменування емітента Акціонерна енергопостачальна компанія «Київенерго»
Організаційно-правова форма Емітента Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001 м. Київ, пл. І.Франка, 5
Міжміський код, телефон та факс Емітента т. 8(044)207-61-49; т/факс 8(044)235-88-93
Електронна пошта, адреса Емітента vku@kievenergo.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується Емітентом для розкриття інформації: Не використовується

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб Емітента
Текст повідомлення:
Відповідно до Статуту АК "Київенерго" до повноважень Спостережної ради Компанії відноситься обрання та відкликання Голови та членів Виконавчого органу (Правління).
У зв’язку з тим, що члени Спостережної ради АК «Київенерго» не є працівниками Компанії, протокол Спостережної ради АК «Київенерго» від 16.10.2008 було отримано Компанією 19.11.2008. АК «Київенерго» надає особливу інформацію: «Зміна складу посадових осіб АК «Київенерго» одразу після її надходження до Компанії.
Відповідно до рішення Спостережної ради АК "Київенерго" від 16.10.2008 (протокол від 16.10.2008) у складі посадових осіб АК "Київенерго" відбулися такі зміни.
Відкликано (звільнено):
Чеха Сергія Михайловича, Члена правління АК «Київенерго» та заступника Голови правління АК «Київенерго», відкликано (звільнено) з посади Члена правлiння АК "Київенерго" та відкликано (звільнено) з посади заступника Голови правління АК «Київенерго». Паспортні дані: серія: АЕ
№ 569271, виданий: 05.05.1997 Бабушкiним РВДМУУ МВС України в Днiпропетровськiй обл. Не є акцiонером АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 02.06.2008.
Канарську Наталю Володимирiвну, Члена правління АК «Київенерго» відкликано (звільнено) з посади Члена правлiння АК "Київенерго". Паспортні дані: серія ВА № 247381, виданий: 18.06.1996 Пролетарським РВ УМВС України в Донецькій області. Не є акцiонером АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 20.06.2007.
Даниленка Миколу Платоновича, Члена правління АК «Київенерго» відкликано (звільнено) з посади Члена правління АК "Київенерго". Паспортні дані: серія: СН № 470509, виданий: 22.03.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Не є акцiонером АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посаді з 29.12.2006.
Удода Анатолiя Павловича, Члена правління АК «Київенерго» відкликано (звільнено) з посади Члена правлiння АК "Київенерго". Паспортні дані: серія СО № 536496, виданий: 07.01.1947 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Не є акцiонером АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 29.12.2006.
Обрано (призначено):
Герасимлюк Ольгу Федорiвну, обрано (призначено) на посаду Члена правління
АК "Київенерго". Паспортні дані: серія ЕА № 053583, виданий: 23.02.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi. Не є акцiонером АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано (призначено) на посаду Члена правлiння АК "Київенерго" вiдповiдно до Статуту
АК "Київенерго".
Посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: iнженер Свердловського iнституту народного господарства; бухгалтер Вiйськової частини; економiст Чирчинського трансформаторного заводу; податковий iнспектор Державної податкової iнспекцiї; Державний податковий iнспектор, заступник начальника Державної податкової iнспекцiї; завiдуюча вiддiлом-головний бухгалтер ТОВ "ГЛУРС-нафтопродукт"; заступник директора аудиторської фiрми "Корект-Аудит"; головний бухгалтер
ТОВ "Век Плюс"; економiст, економiст I категорiї, головний бухгалтер ВАТ "Кiровоградобленерго"; головний бухгалтер ВАТ "Одесаобленерго"; головний бухгалтер ТОВ "Аудиторська компанiя мiжнароднi стандарти"; головний бухгалтер ВАТ "Днiпрообленерго".
Ричку Iвана Захаровича, обрано (призначено) на посаду Члена правлiння АК «Київенерго» та обрано (призначено) на посаду заступником Голови правління АК «Київенерго».
Паспортні дані: серія КН № 537362, виданий: 16.01.1998 Автозаводським РВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавськiй областi. Не є акцiонером АК "Київенерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано (призначено) на посаду Члена правлiння АК "Київенерго" та обрано (призначено) на посаду заступником Голови правління АК «Київенерго», вiдповiдно до Статуту АК "Київенерго".
Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: старший майстер Кременчуцького пiдприємства "Мiськсвiтло"; старший iнспектор Полтавського обласного пiдприємства "Енергонагляд"; начальник вiддiлення, заступник начальника по збуту електроенергiї Кременчуцької фiлiї; заступник комерцiйниго директора ВАТ "Кiровоградобленерго"; заступник комерцiйного директора з енергонагляду, заступник виконавчого директора ВАТ "Одесаобленерго"; заступник генерального директора ВАТ "ЕК" Днiпрообленерго"; радник Голови правлiння
АК "Київенерго".
Уткiна Михайла Євгеновича, обрано (призначено) на посаду Члена правлiння
АК "Київенерго" .
Паспортні дані: серія МЕ № 848420, виданий: 02.02.2008 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi. Не є акцiонером АК "Київенерго".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано (призначено) на посаду Члена правлiння АК "Київенерго" вiдповiдно до Статуту АК "Київенерго".
Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: менеджер з маркетингу СП "Квазар-Мiкро IВМ"; заступник директора департаменту ЗАТ "Квазар-Мiкро Техно"; заступник директора департаменту ДП "Iнженерно -виробниче пiдприємство "Квазар-Мiкро Софт"; заступник директора департаменту , начальник вiддiлу ЗАТ "Квазар-Мiкро Техно"; директор по розвитку бiзнеса ТОВ "Лемма"; заступник директора ТОВ "Мастер Клас"; фiнансовий директор АК "Київенерго".
Артюшкiна Дмитра Iвановича, обрано (призначено) на посаду Члена правлiння АК "Київенерго" .
Паспортні дані: № 6102699697, виданий: 25.11.2002 Железнодорожным РОВД г. Рязани. Не є акцiонером АК "Київенерго".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обрано (призначено) на посаду Члена правлiння АК "Київенерго" вiдповiдно до Статуту
АК "Київенерго".
Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: адмiнiстратор вiддiлу персоналу ТОВ "Марс"; провiдний спецiалiст НОУ "Мiжгалузевий технологiчний iнститут"; головний спецiалiст ЗАТ "Мiнерально-хiмiчна компанiя "Еврохiм"; старший менеджер, керiвник департаменту розвитку персоналу ВАТ "Севастополь-авто"; керiвник департаменту з розвитку персонала Корпорацiї "Донбаська поливно-енергетична компанiя.
Рiшення про обрання Артюшкiна Дмитра Iвановича Членом правлiння АК "Київенерго" вступає в дiю пiсля отримання дозволу Державного центру зайнятостi на працевлаштування (роз'яснення чи iншого офiцiйного повiдомлення про можливiсть працевлаштування) директора з управлiння персоналом АК "Київенерго" Артюшкiна Дмитра Iвановича (іноземний громадянин).
Інформація складена станом на 20.11.2008 та враховує всі наявні відомості щодо посадових осіб, які є у розпорядженні АК «Київенерго».
Інформація складена на підставі даних отриманих від вищевказаних осіб. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні (інформація викладена на підставі отриманих від вищезазначених осіб даних) та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом про цінні папери.

Голова правління Е.С. Соколовський

21.11.2008