Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
23.04.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство «Аграрний фонд»
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Б. Грiнченка, 1
4. Код за ЄДРПОУ38926880
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 277-27-00 (044) 277-27-00
6. Електронна поштова адресаinfo@af.gov.ua
7. Голова ПравлiнняКiрюк Олександр Геннадiйович

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/пДата прийняття рішенняВид цінних паперів, що розміщуютьсяКількість цінних паперів, що розміщуються (штук)Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)Частка від статутного капіталу (у відсотках)
123456
118.04.2014Облігація підприємства відсоткова500005000000100
Вiдповiдно до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд» Наказом Мiнагрополiтики вiд 18.04.2014 №141 затверджено Рiшення про про приватне розмiщення облiгацiй (серiї A,B,C,D,E) Публiчного акцiонерного товариства «Аграрний фонд» (далi - Товариство). Вiдповiдно до зазначеного Рiшення Товариством планується емiсiя iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй шляхом приватного розмiщення.

Парамерти випуску:
характеристика облiгацiй: iменнi вiдсотковi звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї;
кiлькiсть облiгацiй: загальна кiлькiсть облiгацiй – 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук;
номiнальна вартiсть облiгацiї: номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 коп.;
загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 5 000 000 000,00 гривень (п’ять мiльярдiв) гривень 00 коп.;
серiя облiгацiй: облiгацiї випускаються п’ятьма серiями – облiгацiї серiй А, B, C, D, E;

Розмiщення облiгацiй емiтентом проводитиметься самостiйно (без залучення фондових бiрж). Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття Рiшення - 100%.
Вiдповiдно до Рiшення власникам облiгацiй (серiї A,B,C,D,E) надаються наступнi права:
- право купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та позабiржовому ринках цiнних паперiв серед визначеного в Таблицi 3 цього рiшення кола осiб (iнвесторiв);
- право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй випуску (серiї) при настаннi строку їх погашення;
- право на отримання доходу у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi вiдсоткового перiоду;
- право подавати емiтенту облiгацiї випуску (серiї) для дострокового викупу вiдповiдно до умов їх обiгу;
- право на здiйснення iнших операцiй, що не суперечать законодавству України.
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi емiтентом.
Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному законодавством України.

Оплата за облiгацiї здiйснюється грошовими коштами в нацiональнiй грошовiй одиницi - гривнi.

Основною метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд розмiщення облiгацiй (серiй A,B,C,D,E), є надання фiнансової пiдтримки сiльськогосподарським товаровиробникам у перiод польових робiт та забезпечення продовольчої безпеки.
Кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй (серiй A,B,C,D,E) у повному обсязi планується спрямувати на закупiвлi зерна.

Прiзвище, iм'я та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi придбали або планують придбати цiннi папери, що розмiщуються - вiдсутнi.

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв - конвертацiя в акцiї Товариства умовами емiсiї не передбачена.