Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента69076 м.Запорiжжя вул.Георгiя Сапожнiкова,6
4. Код за ЄДРПОУ00377511
5. Міжміський код та телефон, факс(061) 241-20-42 (0612) 42-57-44
6. Електронна поштова адресаvasiliy.sidorenko@carlsberg.ua
7. Фiнансовий директор (за дорученням)Говядiн Олександр Васильович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
01.04.2014обраноГенеральний директорШевченко Євген Вiкторович65 01 868859
17.07.2001 Iрбiтським МРВВС Свердловської областi, Код пiдроздiлу: 662-024
0
Обраний на посаду Генерального директора - Шевченко Євген Вiкторович (паспорт: серiя 65 01 номер 868859 виданий Iрбiтським МРВВС Свердловської областi, Код пiдроздiлу: 662-024, 17.07.2001р.) у зв'язку з необхiднiстю обрання виконавчого органу Товариства. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: до переобрання згiдно Статуту Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: з 2008 по 2012 рiк - Генеральний директор "Карлсберг Узбекистан" (Узбекистан), з 2012 по 2014 рiк - Вiце-президент з продажiв "Балтика" (Росiйська Федерацiя). Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 01 квiтня 2014 року.
01.04.2014припинено повноваженняВиконуючий обов'язки Генерального директораГовядiн Олександр ВасильовичСН 343892
03.12.1996 Жовтневим РУГУ МВС України в мiстi Києвi
1e-05
На засiданнi Наглядової ради ПАТ "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА", яке вiдбулося 01 квiтня 2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень Виконуючого обов'язки Генерального директора i призначення на посаду Генерального директора Товариства: Припиненi повноваження Виконуючого обов'язки Генерального директора - Говядiна Олександра Васильовича (паспорт: серiя СН номер 343892 виданий Жовтневим РУГУ МВС України в мiстi Києвi 03.12.1996р.) у зв'язку з призначенням Генерального директора. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0.00001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, становить 1,5 мiсяцi. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 01 квiтня 2014 року.