Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.03.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТОПРОМ»
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента65058 м.Одеса проспект Шевченка, 6/2
4. Код за ЄДРПОУ30587996
5. Міжміський код та телефон, факс0487762522 0487762522
6. Електронна поштова адреса30587996@pjsc.od.ua
7. ДиректорБойчук Валентина Василiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
21.03.2014обраноРевiзорФiлатов Анатолiй ОлександровичКК 692274
29.08.2001 Приморський РВ УМВС України в Одеськiй областi
0
- обрано ревiзора Фiлатова Анатолiя Олександровича, паспорт КК № 692274, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 29.08.2001р., посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв обiймає посаду директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має.
21.03.2014обраноГолова наглядової радиШкрябай Василь ВячеславовичКЕ 497373
25.12.1996 Приморський РВ УМВС України в Одеськiй областi
75.5
- обрано члена наглядової ради Шкрябай Василя Вячеславовича, паспорт КЕ № 497373,
виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 25.12.1996р., посадова особа призначена на строк 3 роки, протягом останнiх 5 рокiв - приватний пiдприємець, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 75.5 %.

Наглядовою радою ПрАТ «УКРНАФТОПРОМ» вiд 21.03.2014 року вiдповiдно статуту Товариства, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:

- обрано головою наглядової ради Шкрябай Василя Вячеславовича, паспорт КЕ № 497373,
виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй обл 25.12.1996р., посадова особа призначена на строк 3 роки.
21.03.2014припинено повноваженняРевiзорФiлатов Анатолiй ОлександровичКК 692274
29.08.2001 Приморський РВ УМВС України в Одеськiй областi
0
- припинено повноваження ревiзора Фiлатова Анатолiя Олександровича, паспорт КК № 692274, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 29.08.2001р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 08.04.2011 року, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має.
21.03.2014припинено повноваженняЧлен наглядової ради Кузнєцова Ольга ЕрнестiвнаКЕ 087489
01.11.1995 Приморський РВ УМВС України в Одеськiй обл
0
- припинено повноваження члена наглядової ради Кузнєцової Ольги Ернестiвни, паспорт КЕ № 087489,
виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 01.11.1995 р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї
повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 08.04.2011 року, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi Товариства не має.
21.03.2014припинено повноваженняЧлен наглядової ради Шкрябай Василь ВячеславовичКЕ 497373
25.12.1996 Приморський РВ УМВС України в Одеськiй областi
75.5
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УКРНАФТОПРОМ» вiд 21.03.2014 року, вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рiшення щодо змiни складу посадових осiб емiтента:

- припинено повноваження члена наглядової ради Шкрябай Василя Вячеславовича, паспорт КЕ № 497373,
виданий Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi 25.12.1996р., у зв’язку iз закiнченням строку дiї
повноважень. Посадова особа перебувала на посадi з 08.04.2011 року, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, володiє пакетом акцiй в статутному капiталi Товариства в розмiрi 75.5 %.