Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Юпітер-М". Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 14.03.2016
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22321992
Місцезнаходження емітента: 01014, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, буд.4-А, офіс 12
ДиректорМазурова Марина Володимирівна

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">Приватне акціонерне товариство &laquo;Страхова компанія &laquo;Юпітер-М&raquo; код ЄДРПОУ 22321992 (надалі Товариство), повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою:&nbsp; 01014, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 4-а, офіс 12).</p>

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення зборів з 11.00 до 11.40 години та за місцем проведення зборів.</p>

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 12 квітня 2016 року.</p>

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників юридичних осіб &ndash; документ про призначення на посаду та виписку із Статуту акціонерів, у якій визначені повноваження керівника, для інших представників &ndash; довіреність, видану для участі у загальних зборах, оформлену згідно із законодавством України).</p>

<p style="margin-left: 36pt; text-align: justify;"><strong>Порядок денний:</strong></p>

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів;</p>

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;</p>

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів;</p>

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">4.&nbsp; Звіт Директора Товариства за 2015&nbsp;рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту&nbsp;Директора Товариства за 2015&nbsp;рік.</p>

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">5. Звіт Ревізора Товариства за 2015&nbsp;рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p>

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">6.&nbsp;Затвердження розподілу прибутку&nbsp;і збитків&nbsp;Товариства за 2015&nbsp;рік.</p>

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">7. Визначення напрямків діяльності Товариства у 2016 році;</p>

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">8. Розгляд питання діяльності&nbsp;філії Товариства за адресою АР Крим, м. Євпаторія, просп. Побєди, 22;</p>

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">9. Розгляд питання про відкриття філії у місті Львові.</p>

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.</p>

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">З матеріалами пов&rsquo;язаними з порядком денним Зборів, акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 01014, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 4-а, офіс 12, в робочі дні (понеділок - п&rsquo;ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 01014, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 4-а, офіс 12.</p>

<p style="margin-left: -27pt; text-align: justify;">Крім того, за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі подати свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів, але не пізніше, ніж за 20 днів до дати їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час підготовки до річних Загальних зборів, є&nbsp; Директор Мазурова Марина Володимирівна, тел. 050-397-84-22.</p>

<p>Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)</p>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" style="width:439px;">
<p>Найменування показника</p>
</td>
<td colspan="2" style="width:199px;">
<p>період</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:96px;">
<p>Звітний 2015р.</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>Попередній 2014р.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Усього активів</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>28 586</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>37 419</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Нематеріальні активи</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>255</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>255</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Довгострокові фінансові інвестиції</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>14 487</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>23 324</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Сумарна дебіторська заборгованість</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>322</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>331</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Короткострокові фінансові інвестиції</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>12 500</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>12 010</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Грошові кошти та їх еквіваленти</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>1 022</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>1 491</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Нерозподілений прибуток</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>19 152</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>27 972</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Власний капітал</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>28 574</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>37 394</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Статутний капітал</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>8 000</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>8&nbsp;000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Довгострокові зобов&#39;язання</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>-</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>25</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Поточні зобов&#39;язання</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>12</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>-</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Чистий прибуток (збиток)</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>-8820</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>3141</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Сукупний дохід</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>-8820</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>3141</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Середньорічна кількість акцій (шт.)</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>800 000</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>800 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>0</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>0</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:439px;">
<p>Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)</p>
</td>
<td style="width:96px;">
<p>2</p>
</td>
<td style="width:103px;">
<p>2</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p style="text-align: justify;">Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР &ndash; Бюлетень &laquo;Відомості НКЦПФР&raquo; №<strong> </strong>49(2303)<strong> </strong>від &laquo;14&raquo; березня 2016 року.</p>