Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.03.2014 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Продцентр"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента10029 м. Житомир вул. Котовського, буд.61
4. Код за ЄДРПОУ01549863
5. Міжміський код та телефон, факс0412 374303 362230
6. Електронна поштова адресаprodcentr@emzvit.com.ua
7. ДиректорТолоконнiкова Ганна Костянтинiвна

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
104.03.201404.03.2014фiзична особад/н32.683233.6832
Згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Продцентр", складеного станом на 27 лютого 2014 року, одержаного Емiтентом вiд депозитарiю Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний Депозитарiй України" 04 березня 2014 року, вiдбулося внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, у зв'язку з чим у власника акцiй - фiзичної особи, яка ранiше володiла 1221531 шт. голосуючих акцiй Емiтента, що складало 32,6832% голосуючих акцiй Емiтента, вiдбулося збiльшення кiлькостi голосуючих акцiй на 37375 штуки простих iменних акцiй або 1,0000 % вiд голосуючих акцiй, та складає 1258906 штук простих iменних акцiй, або 33,6832 % вiд голосуючих акцiй.