Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ". Повідомлення про проведення річних загальних зборів

Дата здійснення дії: 29.03.2016
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868414
Місцезнаходження емітента: 03062, м.Київ,проспект Перемоги,67
Голова ПравлінняТіхоміров Олександр Валентинович

<p align="center"><strong>ДО УВАГИ&nbsp; АКЦІОНЕРІВ</strong></p>

<p align="center"><strong>ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</strong></p>

<p align="center"><strong>&laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo;</strong></p>

<p align="center"><strong>Місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 67</strong></p>

<p align="center">Наглядова рада ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo;, надалі &ndash; Банк,</p>

<p align="center">повідомляє про проведення</p>

<p align="center">річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться&nbsp;</p>

<p align="center"><strong>2</strong><strong>9</strong><strong> березня 2016 року о 14.00 за місцевим часом</strong></p>

<p>Місце проведення загальних зборів: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань.</p>

<p>Реєстрація учасників для участі у загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення загальних зборів, початок реєстрації - 13.00, закінчення реєстрації - 13.45 за місцевим часом.</p>

<p>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних&nbsp; зборах: 23.03.2016 року.</p>

<p align="center">&nbsp;</p>

<p align="center"><strong>Порядок денний:</strong></p>

<ol>
<li>&nbsp;Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</li>
<li>&nbsp;Встановлення порядку проведення Загальних зборів.</li>
<li>&nbsp;Звіт Правління про результати діяльності ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo; за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li>
<li>&nbsp;Звіт Наглядової ради ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo; про результати діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li>
<li>&nbsp;Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo; за 2015 рік.</li>
<li>&nbsp;Затвердження результатів діяльності ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo;, річної фінансової звітності за 2015 рік та висновку (звіту) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності за 2015 рік.</li>
<li>Розподіл прибутку і збитків ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo; за підсумками 2015 року, прийняття рішення щодо покриття збитків.&nbsp;</li>
<li>Визначення основних напрямів діяльності ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo; і затвердження бізнес-плану на 2016 рік.</li>
<li>Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради банку ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo;.</li>
<li>Визначення кількісного складу Наглядової ради банку ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo;.</li>
<li>Обрання членів Наглядової ради ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo;.</li>
<li>Обрання Голови Наглядової ради ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo;.</li>
<li>Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo;, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</li>
<li>Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятись протягом року, та надання повноважень виконавчому органу ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo; щодо вчинення дій, пов&rsquo;язаних з вчиненням значних правочинів, на які була отримана попередня згода Загальних зборів.</li>
<li>Прийняття рішення про&nbsp; збільшення статутного капіталу ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo;, визначення джерел та шляхів збільшення статутного капіталу.</li>
<li>&nbsp;Прийняття рішення про публічне розміщення акцій, затвердження рішення та проспекту емісії акцій.</li>
<li>Визначення уповноваженого органу ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo;, якому надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій і прийняття рішень по процедурі розміщення акцій, та визначення переліку повноважень.</li>
<li>Визначення уповноваженої особи ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo;, якій надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій, та визначення переліку повноважень.</li>
</ol>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ</strong></p>

<p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (тис. грн.)</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:671px">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" style="width:444px;height:16px;">
<p>Найменування показника</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
</td>
<td colspan="2" style="width:227px;height:16px;">
<p align="center">Період</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:113px;height:28px;">
<p align="center">Звітний&nbsp; 31.12.2015 р.</p>
</td>
<td style="width:113px;height:28px;">
<p align="center">Попередній</p>

<p align="center">&nbsp;31.12.2014 р.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p><strong>АКТИВИ</strong></p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p>&nbsp;</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Грошові&nbsp; кошти&nbsp; та&nbsp; їх&nbsp; еквіваленти</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">48 832</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">20 815</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Кошти&nbsp; обов&rsquo;язкових&nbsp; резервів банку в&nbsp; Національному банку</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">0</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Торгові&nbsp; цінні&nbsp; папери</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">0</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">57 469</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Кошти в&nbsp; інших банках</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">11 042</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">45 095</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Кредити та&nbsp; заборгованість&nbsp; клієнтів</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">265 064</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">189 188</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Цінні&nbsp; папери в портфелі банку на продаж</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">120 065</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">18 154</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Інвестиційна нерухомість</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">76 378</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">59 500</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Дебіторська заборгованість&nbsp; щодо&nbsp; поточного податку на прибуток</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">138</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">18</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Відстрочений податковий актив</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">5 104</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">2 029</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Основні засоби&nbsp;&nbsp; та&nbsp; нематеріальні активи</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">35 113</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">36 348</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Інші&nbsp; фінансові&nbsp; активи</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">8 407</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">2 327</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Інші активи</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">2 048</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">1 253</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">23 458</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">6 623</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<h3><em>Усього активів</em></h3>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right"><strong>595 649</strong></p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right"><strong>438 819</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<h3>ЗОБОВ`ЯЗАННЯ</h3>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">&nbsp;</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Кошти банків</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">10 602</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">69 802</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Кошти клієнтів</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">428 054</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">247 676</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Зобов&rsquo;язання щодо поточного податку на прибуток</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">0</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">1</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Резерви та зобов&rsquo;язання</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">203</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Інші фінансові зобов`язання</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">1 440</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">4 264</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Інші зобов`язання</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">2 698</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">1 481</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Субординований борг</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">49 627</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">5 033</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p><strong><em>Усього зобов`язань</em></strong></p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">492 624</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">328 257</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p><strong>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</strong></p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">&nbsp;</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Статутний&nbsp; капітал</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">80 999</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">85 320</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Незареєстрований статутний капітал</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">3 400</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">0</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Резервні та інші фонди банку</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">7 940</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">7 940</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Резерви переоцінки</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">1 495</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">1 648</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">9 191</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">15 654</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<h3><em>Усього&nbsp; власного капіталу</em></h3>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">103 025</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">110 562</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p><strong><em>Усього зобов`язань та власного капіталу</em></strong></p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right"><strong>595 649</strong></p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right"><strong>438 819</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Середньорічна кількість акцій (тис.шт.)</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">76 139</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">79 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду( тис. шт.)</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">8&nbsp; 632</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">-</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:444px;">
<p>Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">133</p>
</td>
<td style="width:113px;">
<p align="right">152</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>Загальні збори відбудуться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, третій поверх, зал засідань.</p>

<p>Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів &ndash; доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.</p>

<p>З матеріалами пов&rsquo;язаними з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 405/2,&nbsp; у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.</p>

<p>Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення &ndash; Продан Д.О., телефон (044) 205-37-26.</p>

<p>Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів банку у відповідності до чинного законодавства України.</p>

<p>Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.</p>

<p>Наглядова рада ПАТ &laquo;БАНК &laquo;УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ&raquo;</p>

<p>Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.</p>

<p>Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті &laquo;Бюлетень. Цінні папери України&raquo; № 36 від 26.02.2016 р. &nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>