Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство «АРДЕР». Про проведення загальних зборів акціонерів

Дата здійснення дії: 28.04.2015
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35416011
Місцезнаходження емітента: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 18
ДиректорНога Ярослав Петрович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АРДЕР»
Код ЄДРПОУ емітента: 35416011, місце знаходження якого:
Україна, 03067, м. Київ, вул. Гарматна,18

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРДЕР», що відбудуться 28 квітня 2015 року о 14 годині 00 хвилини за адресою: 03067, м. Київ, вул. Гарматна,18, під’їзд 4, цокольний поверх, оф.1.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 13 годин 00 хвилин до 13 годин 50 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «АРДЕР», буде складено станом на 24 годину 22 квітня 2015 року.

Порядок денний (Перелік питань, що вноситься на голосування):
1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРДЕР» (далі –Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014р.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи 2014 році.
9. Затвердження розміру та виплату річних дивідендів Товариства за 2014 рік.
10. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
11. Затвердження напрямків діяльності товариства та його планів на 2015р.
12. Про припинення повноважень Ревізора Товарситва.
13. Про Обрання Ревізора Товариства.
14. Про відкликання Виконавчого органу (Директора) Товариства.
15. Про обрання Виконавчого органу (Директора) Товариства.
16. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
17. Про обрання Наглядової ради Товариства
18. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
19. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «АРДЕР» - 03067, м. Київ, вул. Гарматна,18, під’їзд 4, цокольний поверх, оф.1. у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до 18 години (перерва з 13.00 години до 14.00 годин), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Директор Нога Ярослав Петрович.
Телефон для довідок: +38044 361-59-03.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 350502,0 415327,0
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 2
Сумарна дебіторська заборгованість 275128,0 278120,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 4,0 133805
Нерозподілений прибуток 125,0 28,0
Власний капітал 100 125,00 100028,0
Статутний капітал 100000,00

100000,00
Довгострокові зобов'язання - 250 000,00
Поточні зобов'язання 250253 65120,0
Чистий прибуток (збиток) 97,0 -210
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400000000 400000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6
Повідомлення про проведення загальних зборів буде опубліковано 30.03.2015р. в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 56.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор _________
(підпис) ___Нога Я.П.
М.П. _24.03.2015р._____
(дата)