Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО". Повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства

Дата здійснення дії: 29.04.2015
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131305
Місцезнаходження емітента: 01001, м.Київ, Площа Івана Франка, 5
Генеральний директорФоменко Олександр Валерійович

«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГО»
Місцезнаходження: : 01001 м. Київ, пл. І. Франка, 5,
ідентифікаційний код юридичної особи 00131305
(далі також ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та «Товариство»)
повідомляє про те, що 29 квітня 2015 року о 10 год. 00 хв. за адресою:
м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»)
відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства»
відбудуться річні Загальні збори Товариства.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
Перелік акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 29 квітня 2015 року, складається станом на 24 годину 23 квітня 2015 року.
Дата складання переліку акціонерів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» для здійснення персонального повідомлення про проведення 29 квітня 2015 року річних Загальних зборів Товариства - 13 березня 2015 року.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 29 квітня 2015 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 30 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів Товариства: м. Київ, вул. Промислова, 4 (актова зала на території ТЕЦ – 5 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»).
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: 01001, м. Київ, вул. Станіславського, 1/3, кв. 6 (другий поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45). У день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник відділу корпоративного управління Заїка Оксана Сергіївна, тел. (044) 207-61-24.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його поважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: 01001, м. Київ, вул. Станіславського, 1/3, кв. 6 (другий поверх праворуч) у робочі дні з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45) із письмовою заявою на ім’я Товариства.
За інформацією звертатися за телефоном: (044) 207-61-24.

Основні показники фінансово – господарської діяльності
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
(тис.грн.)
Найменування показника період
звітний
2014 рік попередній
2013 рік
Усього активів 9 241 355 10 762 407
Основні засоби 4 515 151 4 002 128
Довгострокові фінансові інвестиції 6 574 10 281
Запаси 211 268 216 088
Сумарна дебіторська заборгованість 3 249 769 3 036 517
Грошові кошти та їх еквіваленти 285 624 360 956
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 886 567 1 088 469
Власний капітал 4 493 491 4 455 581
Статутний капітал 27 091 27 091
Довгострокові зобов'язання 364 877 1 195 911
Поточні зобов'язання 4 382 987 5 110 915
Чистий прибуток ( збиток) 83 786 1 004 333
Середньорічна кількість акцій (шт.) 108 364 280 108 364 280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 3 000
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 20,37
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 666 12 218

Наглядова рада ПАТ «КИЇВЕНЕРГО».