Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :

Публічне акціонерне товариство «Банк «Український капітал». Повідомлення про проведення загальних зборів

Дата здійснення дії: 27.04.2015
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868414
Місцезнаходження емітента: 03062, м.Київ,проспект Перемоги,67
Голова ПравлінняТіхоміров Олександр Валентинович

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Місцезнаходження: м. Київ, проспект Перемоги, 67
Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк,
повідомляє про проведення
річних загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться
27 квітня 2015 року о 14.00 за місцевим часом
Місце проведення загальних зборів: м. Київ, проспект Перемоги, 67, конференц зал третій поверх.
Реєстрація учасників для участі у загальних зборах здійснюється за зазначеною вище адресою у день проведення загальних зборів, початок реєстрації - 13.00, закінчення реєстрації - 13.45 за місцевим часом.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.04.2015 року.
Порядок денний:
1. Встановлення кількісного складу та обрання лічильної комісії, встановлення порядку проведення Загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» про результати діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за 2014 рік.
5. Затвердження результатів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», річної фінансової звітності за 2014 рік та висновку (звіту) зовнішнього аудитора по результатах перевірки діяльності за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за підсумками 2014 року, прийняття рішення щодо покриття збитків.
7. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» і затвердження бізнес-плану на 2015 рік.
8. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» шляхом затвердження Статуту в новій редакції.
9. Приведення внутрішніх документів ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у відповідність до вимог чинного законодавства України та Статуту: затвердження Положення про Загальні збори акціонерів у новій редакції; затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції; затвердження Положення про Правління у новій редакції; затвердження Положення про Ревізійну комісію у новій редакції; затвердження Принципів корпоративного управління у новій редакції.
10. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради банку ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
11. Визначення кількісного складу Наглядової ради банку ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
12. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
15. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».
16. Про надання попередньої згоди на укладання значних правочинів, які можуть вчинятись протягом року, та надання повноважень виконавчому органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням значних правочинів ,на які була отримана попередня згода Загальних зборів.
17. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», визначення джерел та шляхів збільшення статутного капіталу.
18. Прийняття рішення про приватне розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, визначення переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій.
19. Визначення уповноваженого органу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якому надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення розміщення акцій і прийняття рішень по процедурі розміщення акцій, та визначення переліку повноважень.
20. Визначення уповноваженої особи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», якій надаються повноваження на здійснення дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій, та визначення переліку повноважень.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
(тис. грн.)
Найменування показника

Період
Звітний 31.12.2014 р. Попередній 31.12.2013 р.
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 815 15 108
Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку 0 2 781
Торгові цінні папери 57 469 0
Кошти в інших банках 45 095 131
Кредити та заборгованість клієнтів 189 188 157 265
Цінні папери в портфелі банку на продаж 18 154 18 154
Інвестиційна нерухомість 59 500 31 810
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 18 18
Відстрочений податковий актив 2 029 427
Основні засоби та нематеріальні активи 36 348 59 883
Інші фінансові активи 2 327 14 732
Інші активи 1 253 1 127
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 6 623 6 836
Усього активів 438 819 308 272
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Кошти банків 69 802 36 372
Кошти клієнтів 247 676 134 179
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 1 0
Інші фінансові зобов`язання 4 264 14 399
Інші зобов`язання 1 481 1 080
Субординований борг 5 033 0
Усього зобов`язань 328 257 186 030
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 85 320 85 320
Резервні та інші фонди банку 7 940 7 940
Резерви переоцінки 1 648 153
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 15 654 28 829
Усього власного капіталу 110 562 122 242
Усього зобов`язань та власного капіталу 438 819 308 272
Середньорічна кількість акцій (тис.шт.) 79 000 79 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 152 161

Загальні збори відбудуться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, конференц зал третій поверх.
Для реєстрації акціонери повинні мати документ, що посвідчує особу; уповноважені представники акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства України та документ, що посвідчує особу.
З матеріалами пов’язаними з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, офіс 405, у робочі дні з 10.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00.
Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення – Продан Д.О., телефон (044) 205-37-26.
Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів банку у відповідності до чинного законодавства України.
Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.
Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Банку опубліковано у бюлетені «Бюлетень. Цінні папери України» № 53 (4097) від 25 березня 2015 р.